26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

European Payment Industry White Paper 2017

Tio procent av Sveriges företag skulle kunna anställa om de fick betalt i tid. Det motsvarar hela 67 000 nya arbetstillfällen.

De små och mellanstora företagen är hjärtat i både svenskt och europeiskt företagande. Fyra av fem arbetstillfällen uppstår hos små och mellanstora företag, inte i de stora och industriledande multinationella bolagen. Sveriges förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen och därigenom säkra vår välfärd även i framtiden är avhängigt småföretagens möjlighet att växa och kunna investera och anställa.

Vi har under snart 20 års tid undersökt konsekvenserna av sena betalningar för företag runt om i Europa. Denna undersökning målar en allvarsam bild där företag utnyttjar andra företag som räntefria långivare för att själva förbättra sina kassaflöden.Fredrik Backman

Svenska små- och medelstora företag tampas med problemet från två håll. Det handlar dels om att man inte får betalt på utsatt dag – en försening med tre eller fyra dagar på varje faktura kan i slutänden betyda mycket pengar och ett försämrat kassaflöde. Men den stora delen av problemet ligger i de avtalade betalningstiderna där maktbalansen mellan små och stora företag i dag är väldigt skev.

 

Företag utnyttjar andra företag

Enligt European White Paper Report som denna White Paper rapport grundar sig på så uppger hela 65 procent av företagen att de har känt sig pressade att acceptera längre betalningstider än de är bekväma med, en ökning med hela 15 procentenheter sedan förra året. Hela elva procent uppger att pressen de känner kommer från offentlig sektor, trots att lagstiftningen för dem är tvingande. Det är bekymrande att utvecklingen i Sverige går åt fel håll, särskilt när tio procent av Sveriges företag skulle kunna anställa om de fick betalt i tid. Det motsvarar hela 67 000 nya arbetstillfällen.

För ägaren av ett litet företag är likviditeten i företaget själva blodomloppet för verksamheten. I slutet av månaden ska löner, sociala avgifter, och skatter betalas. När större företag tänjer på betalningsvillkoren till 60, 90 eller ibland upp emot 120 eller 180 dagar blir det svårt för den mindre företagaren att kunna betala sina anställdas löner och än svårare att själv kunna ta ut en lön det går att leva på. Att investera i verksamheten eller att kunna nyanställa blir rent omöjligt utan ett stabilt kassaflöde och god likviditet.

Enligt Intrum Justitias European Payment Report för 2017, på vilken denna rapport bygger, skulle 67 000 arbetstillfällen kunna uppstå om fler företag fick betalt i tid. Det gör att sena betalningar och orättvisa betalningsvillkor inte bara är ett problem för den enskilde företagaren utan även ett reellt samhällsproblem med kännbara konsekvenser för både svensk tillväxt och arbetslöshet.

Detta White Paper bryter ner statistik från de nära 1 000 svenska företag som svarat på undersökningen för European Payment Report sektorsvis. Detta gör att vi ser hur flertalet ekonomiska faktorer påverkar företag – och hur de påverkar enskilda sektorer olika. Slutsatsen från 20 års undersökningar av konsekvenserna av sena och utestående betalningar och orättvisa betalningsvillkor är att små företag lider under pressen från de stora.

Med den här rapporten vill vi bidra till att öka medvetenheten om hur olika branscher upplever hot och konsekvenser från sena betalningar och belysa behoven av en beteendeförändring där alla företag ges möjlighet att växa på lika villkor.

Fredrik Backman
VD Intrum Sverige