17 november - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Många unga är osäkra på privatekonomi

Många unga är osäkra på privatekonomi

Var femte ung mellan 18 och 21 år upplever att de inte har tillräckligt med privatekonomiska kunskaper för att hantera sin vardagsekonomi, och bara hälften kan definiera vanliga ekonomiska begrepp som kreditvärdighet och rörlig ränta. Det visar vår årliga undersökning European Consumer Payment Report.

European Consumer Payment Report baseras på en extern undersökning bland drygt 24 000 europeiska konsumenter, varav 1 000 svenska, som har svarat på frågor kring ekonomiskt välbefinnande, konsumtionsbeteenden och betalningsmönster.

Årets undersökning visar bland annat att många unga känner osäkerhet inför privatekonomi och privatekonomiska begrepp. 20 procent av unga mellan 18 och 21 år uppger att de inte har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera sin vardagsekonomi, och behöver leta upp information eller på andra sätt söka råd för att lösa utmaningen. Samtidigt känner drygt hälften (54 procent) av de unga osäkerhet inför mer komplexa ekonomiska frågor som exempelvis pensionssparande eller hur det fungerar med aktier.

Hälften av unga känner inte till definitionerna av enklare privatekonomiska begrepp

Till European Consumer Payment Report 2020 ställdes förutom generella frågor om de egna kunskaperna även frågor där respondenterna ombads matcha enklare privatekonomiska begrepp med rätt definition. Resultatet visar att 44 procent av unga mellan 18 och 21 år inte kunde placera definitionen av en budget med rätt begrepp, och 46 procent kunde inte göra motsvarande matchning för begreppet kreditvärdighet. Endast 43 procent i samma åldersgrupp kunde matcha definitionen av rörlig ränta med rätt begrepp.

”I samband med 18-årsdagen får man över en natt möjlighet att ta lån, teckna hyreskontrakt, mobilabonnemang och ta andra former av krediter. Att ha grundläggande kunskaper om privatekonomi, vad en kredit innebär och vad som händer om man inte betalar i tid är en stor fördel, för att undvika att hamna snett i början av vuxenlivet” säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige.

Internet den vanligaste källan till ungas kunskaper om privatekonomi


Som källa till kunskaper om privatekonomi uppger flest unga, 54 procent, att man söker information på Internet, följt av föräldrar (50 procent), skolan (34 procent) och sociala medier (26 procent).

18-21-åringar är den åldersgrupp där lägst andel uppger skolan som sin primära källa till sina kunskaper i privatekonomi. Bland 22-37-åringar uppger 40 procent att skolan är den viktigaste källan, och för samtliga åldersgrupper från 38 år och uppåt svarar fler än 50 procent att skolan har varit deras viktigaste kunskapskälla. 

Att unga ser internet som en betydligt viktigare kunskapskälla än skolan på det här området är säkerligen ett tecken på hur självklart internet är för informationssökning för den här generationen. Men det kan också vara en signal om att det finns mer att göra i skolan för att säkerställa att alla unga ska få tillräckliga grundkunskaper i privatekonomi, oberoende av eget intresse eller vilka förutsättningar man har med sig hemifrån
Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef Intrum Sverige