Kommentar med anledning av Uppdrag Granskning 30 januari

SVT:s Uppdrag Granskning har gjort ett program om att antalet sena betalningar i samhället har ökat under 2018 och att antalet obetalda räkningar som skickas till Kronofogden ökar. Intrum medverkar i programmet då vi är upphandlad leverantör av inkassotjänster för svenska kommuner, landsting och regioner, genom ett ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral (SKI). Uppdrag Granskning har valt att sända endast korta ihopklippta delar av en längre intervju som genomfördes med Fredrik Backman, vd Intrum Sverige, och skildrar utvalda delar av sakfrågan.

Kommentar från Fredrik Backman, vd Intrum Sverige:

 

Kronofogdens statistik visar på en ökning av antalet betalningsförelägganden i landsting och kommuner som är anslutna till det här avtalet, men samma statistik från Kronofogden visar på en tydlig ökning även för de landsting och kommuner som har andra leverantörer av inkassotjänster, och för helt andra typer av tjänster som till exempel e-handel”, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige.

Intrum har som upphandlad leverantör svarat på de skallkrav som har ställts i upphandlingen, och valts ut i en öppen process. Avtalets konstruktion har inte påverkat vår hantering av de ärenden som har skickats till oss. Vår process följer helt och hållet inkassolagen och god inkassosed, som är utformad med stor hänsyn till att det kan finnas olika skäl till en utebliven betalning. Vi följer också den rutinbeskrivning som vi har kommit överens om med varje enskild avropande kommun eller landsting innan vårt samarbete har startats upp.

”De avgifter och ledtider som gäller i inkassoprocessen ser likadana ut för alla leverantörer och är som sagt lagstadgade. Vi har inget ekonomiskt intresse att ansöka om betalningsföreläggande för personer som saknar betalningsförmåga, eftersom delar av den kostnad som Kronofogden tar ut vid en sådan ansökan bekostas av oss i de fall där betalningsförmåga saknas.”

Vi delar oron över att antalet sena betalningar har ökat under 2018, vilket medför problem för enskilda, för offentlig verksamhet, privata företag och för samhället i stort. Intrums uppgift i de här fallen är att hjälpa kommuner och regioner med uteblivna betalningar till den offentliga ekonomi som ska bekosta vård, skola och annan viktig samhällsservice och samtidigt hjälpa enskilda personer utan betalningsförmåga att hitta vägar att bli skuldfria", avslutar Fredrik Backman.

Läs mer


Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bistå flera av Sveriges kommuner, regioner och landsting på området, och ser det som en angelägen uppgift att bidra med att inkassera pengar för uteblivna betalningar till den offentliga ekonomi som ska bekosta vård, skola och annan viktig samhällsservice.

Intrum har som upphandlad leverantör svarat på de skallkrav som har ställts i upphandlingen, och valts ut i en öppen process. Vi har i det här avtalet, liksom i övriga avtal, följt de lagar och regler som styr vårt och andra branschaktörers arbete. Det här avtalets konstruktion har inte påverkat vår hantering av de ärenden som kommuner, regioner och landsting har skicka in till oss. Andelen ansökningar om betalningsförelägganden har i det här avtalet varit i linje med genomsnittet för andra jämförbara avtal

När vi har mottagit ett ärende hanteras det i en process där tre steg ingår; inkasso, möjligheten att ta ärendet vidare till Kronofogden och så kallad efterbevakning, om inget annat är överenskommet med den aktuella kommunen, regionen eller landstinget. Ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden kan ske om inkassokravet inte har betalats alls eller för sent och om vi bedömer att betalningsförmåga finns. Vi har inget ekonomiskt intresse att ansöka om betalningsföreläggande för personer som saknar betalningsförmåga, eftersom delar av den kostnad som Kronofogden tar ut vid en sådan ansökan bekostas av oss i de fall betalningsförmåga inte finns.

Vilka avgifter och ledtider som gäller för olika steg i en inkassoprocess och innan ett ärende får skickas till Kronofogden är reglerat i lag. Intrums hantering av de ärenden som kommuner och regioner skickat in till oss har skett i enlighet med inkassolagen, god inkassosed och den rutinbeskrivning som vi har kommit överens om med varje enskild avropande kommun eller landsting innan vårt samarbete har startats upp.

Om inget annat är överenskommet med kommunen eller regionen utförs vårt arbete med målsättningen att hjälpa vår kund att få betalt, så att enskilda individer som av olika anledningar inte har betalat en räkning kan bli skuldfria. I de fall kommuner eller regioner har önskemål om olika former av undantag i den här processen välkomnar vi en dialog om detta, så att vi gemensamt kan komma överens om en hantering som främjar kommunens eller regionens olika målsättningar.

Enskilda individer som får ett krav som denne inte kan betala kan när som helst höra av sig till oss och be om en avbetalningsplan, och därmed få möjlighet att betala av räkningen i en takt som passar henne eller honom. Vi arbetar löpande för att förbättra våra processer, för att med hög säkerhet kunna avgöra att ansökan om betalningsföreläggande enbart sker i de fall den enskilda individen har betalningsförmåga. Vår ambition är alltid att hantera alla ärenden där betalningsförmåga saknas inom ramen för vår efterbevakning. Där hanteras en enskild individs samtliga ärenden i en och samma process för att hålla nere avgifter och ränta. I efterbevakningsprocessen tas proaktiva kontakter med individen för att löpande ge denne nya chanser att betala de ärenden som finns hos oss.

Intrum arbetar aktivt för att bidra med samhällsinformation om hur enskilda personer kan undvika att hamna i överskuldsättning, till exempel genom utbildningsinsatser riktade mot gymnasielärare och ungdomar. Det är en fråga som vi kommer att fortsätta prioritera, för att möjliggöra ökade kunskaper om vad det innebär att till exempel köpa något på kredit, vad ränta är och varför det är viktigt att betala fakturor räkningar och fakturor i tid.


Contact person

Karin Franck

PR & Media Director

+46 70 978 72 74

karin.franck@intrum.com