Terms & Conditions

Informationen som finns på denna webbplats och på webbplatserna för alla företag inom Intrum-koncernen som är länkade här är enbart avsedd för informativa ändamål gällande Intrum, dess dotterbolag och partners samt de tjänster de erbjuder. Den utgör inte ett erbjudande att sälja några värdepapper och får inte förlitas på i samband med något investeringsbeslut.

Informationen på denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier eller villkor avseende säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål eller icke-intrång. Alla sådana underförstådda villkor och garantier utesluts härmed.

Genom att få tillgång till denna webbplats samtycker du till att Intrum inte kommer att vara ansvarig för någon direkt, indirekt eller följdskada som uppstår i samband med användningen av informationen och materialet som finns på denna webbplats eller på någon annan webbplats som är länkad till den, inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, avbrott i verksamheten, förlust av program eller annat, även om vi uttryckligen har rådfrågats om möjligheten av sådana skador.

Andra webbplatser som kan vara listade eller länkade på denna webbplats är inte under Intrums kontroll. Följaktligen kan Intrum inte ge någon försäkran om innehållet på dessa webbplatser till dig, och det faktum att Intrum har gett dig denna lista utgör inte ett godkännande från Intrum av någon av dessa webbplatser. Intrum tillhandahåller dessa länkar som en bekvämlighet för dig.

Tillstånd ges att ladda ner och skriva ut material från denna webbplats för att visa, läsa och behålla för referensändamål. All annan kopiering, distribution eller ändring av material på denna webbplats, oavsett om det är i elektronisk form eller pappersform, är strikt förbjuden utan det uttryckliga skriftliga tillståndet från Intrum.

Det finns inneboende faror med att använda programvara som hittas på internet, och Intrum uppmanar dig att se till att du fullständigt förstår riskerna innan du hämtar någon programvara på internet.

De ovanstående undantagen och begränsningarna gäller endast i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Upphovsrätt © 2001-2024 Intrum AB. Alla rättigheter förbehållna. Upphovsrätten till materialet på denna webbplats tillhör Intrum AB, dess dotterbolag eller dess licensgivare.

Vissa uttalanden i utfärdade pressmeddelanden är framtidsinriktade uttalanden. Uttalanden som inte är historiska fakta är framtidsinriktade uttalanden. Dessutom är ord som "förväntar sig", "föregriper", "tror", "planerar", "vägledning" och liknande uttryck avsedda att identifiera framtidsinriktade uttalanden. Alla sådana framtidsinriktade uttalanden baseras på Intrums rimliga förväntningar vid den tidpunkt de görs. Framtidsinriktade uttalanden utgör emellertid inga garantier för framtida prestationer eftersom de innebär risker, osäkerheter och antaganden som kan visa sig vara felaktiga och som kan orsaka att Intrums faktiska resultat och erfarenheter skiljer sig väsentligt från de förväntade resultaten eller andra förväntningar som uttrycks i sådana framtidsinriktade uttalanden.

De risker, osäkerheter och antaganden som kan påverka Intrums prestation inkluderar: möjligheten att ekonomiska eller andra förhållanden kan leda till minskad efterfrågan på Intrums produkter och tjänster över härkommande. Intrums förmåga att framgångsrikt genomföra sin tillväxtplan, inklusive förmågan att uppnå sina finansiella flexibilitetsmål enligt villkor som föreslagits av Intrum; förändringar inom CMS-branschen och marknaderna, inklusive förändringar i kundernas preferenser för tjänster/produkter; konkurrenstryck som leder till prisnedskärningar och/eller förlust av marknadsandelar; risker i samband med investeringar och verksamheter i utlandet, inklusive utländska ekonomiska förhållanden, växelkurssvängningar, regleringsmiljö och kulturella faktorer; Intrums förmåga att framgångsrikt integrera nyligen och framtida förvärv, allianser och investeringar; Intrums förmåga att skydda sin proprietära information och teknik; risken för förlust av viktiga affärsresurser, inklusive datakapacitet i datacenter eller avbrott i telekommunikationslänkar eller strömkällor; förändringar i lagstiftningen, redovisningen, reglerings- och kommersiella miljöer som påverkar Intrums förmåga att samla, hantera, sammanställa och använda data; Intrums förmåga att attrahera och behålla nyckelpersonal; och de konkurrensmässiga konsekvenser som övergången till euron kan ha för Intrums prissättning och marknadsföringsstrategier.

Intrum åtar sig inga skyldigheter att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden för att återspegla framtida händelser eller omständigheter.

Personligt identifierbar information Vi kommer inte att samla in din personligt identifierbara information utan ditt medgivande och en tillräcklig laglig grund, och vi kommer inte att sälja eller hyra ut sådana data. För att kunna erbjuda dig en specifik produkt, tjänst eller information eller för att behandla en transaktion kan vi be om din personligt identifierbara information. Denna information kan till exempel inkludera ditt namn, titel, leveransadress, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer och/eller telefaxnummer.