Diftstörning 'Enkla inkassotjänsten' 

Vi har just nu en pågående driftstörning på 'Enkla inkassotjänsten'. Våra tekniker jobbar för fullt för att lösa problemet.

Integritetspolicy – jobbsökande

Du har ansökt om ett jobb på Intrum. Denna integritetspolicy gäller för dina personuppgifter när du skickar in en jobbansökan.

Intrum är ett internationellt företag med kontor i många länder. Det Intrum-bolag som du söker jobb hos är ansvarig för att skydda dina personuppgifter (hädanefter kallad den personuppgiftsansvarige). Här förklarar vi hur vi kommer att använda de personuppgifter som vi samlar in från dig, eller från tredje part, under ansökningsprocessen.

Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan utan ett föregående meddelande så kontrollera den regelbundet. Denna version av policyn för personuppgifter publicerades den 1. April 2018.

Kategorier av personuppgifter

När du skickar in en ansökan till oss samlar vi in följande information:

 • Kontaktuppgifter. Såsom ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.
 • Bakgrundsinformation. Så som födelsedatum och könsidentitet.
 • Information från din meritförteckning/CV. Såsom dina tidigare anställningar, utbildningshistorik, kompetenser, språkfärdigheter och annan information som du har valt att inkludera i din meritförteckning/CV.
 • Personligt brev. All information som du väljer att ta med i ditt personliga brev.
 • Behörighet att arbeta. Du kan vara tvungen att bevisa att du är juridiskt berättigad att ta anställning

Beroende på vilken tjänst du söker kan vi dessutom komma att begära ut information från tredje part:

 • Utvärdering. Vi kan be dig genomgå en utvärdering för att bedöma dina kompetenser, din personlighet eller dina kognitiva färdigheter. Sådana utvärderingar utförs ofta med hjälp av programvara från tredje part, eller ett utomstående företag som sedan informerar oss om resultaten. Innan du genomgår en sådan utvärdering kommer vi att ge dig ytterligare information som är relevant för din specifika situation.
 • Bakgrundskontroll innan anställning. Beroende på tjänstens art och det aktuella landet kan vi be dig eller en tredje part, styrka att det inte finns omständigheter som skulle kunna diskvalificera dig från denna roll. Detta sker innan beslut om anställning tas. Innan en bakgrundskontroll görs kommer vi att informera dig om dess omfattning och syfte.
 • Referenser. Vi kan begära ut referenser från personer som har arbetat med dig tidigare. Normalt kontaktar vi endast dessa personer om du har lämnat ut deras namn och kontaktuppgifter till oss. Om du redan är anställd på Intrum kan vi komma att ta referenser från din chef utan att först tillfråga dig.
 • Interna ansökningar. Om du redan är anställd på Intrum och ansöker om en annan tjänst internt kan vi använda informationen från din personalakt för att komplettera den information som du lämnar ut till oss när du ansöker om jobbet.

  Vi kan under vissa omständigheter behandla känsliga data som till exempel uppgifter om kön, för att säkerställa att vi har ett relevant underlag för vårt mångfaldsarbete.

Syftet med behandlingen

Den personuppgiftsansvarige behandlar dina data i följande syften:

 • Rekrytering. Vi behandlar dina uppgifter för att förvissa oss om att du är en kvalificerad kandidat för den tjänst du har ansökt om.
 • Tvistlösning. Vi kan komma att behandla personuppgifter i syfte att lösa tvister, klagomål eller juridiska processer.
 • För att följa lagen. Vi kanske behöver behandla dina personuppgifter för att följa lagen eller ett domstolsbeslut.

Parter som kan ha tillgång till dina uppgifter

Den personuppgiftsansvarige kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i följande situationer:

 • Om vi begär information från tredje part (i enlighet med vad som beskrivs ovan) kommer vi att ge dem ditt namn och annan information som är nödvändig för att de ska kunna lämna ut relevanta uppgifter om dig till oss.
 • Vi kan dela dina personuppgifter med andra tredje parter som agerar å våra vägnar, som en tjänsteleverantör. I sådana fall får de endast använda dina personuppgifter i de syften som anges ovan och endast i enlighet med våra instruktioner.
 • Våra anställda som arbetar med rekryteringsprocessen kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse.
 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller ett domstolsbeslut, till exempel brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter.

Var dina personuppgifter lagras

Personal inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har åtkomst till dina personuppgifter medan vi är ansvarig för dem. Åtkomst till dina personuppgifter kan även ges i Schweiz, där det finns dataskyddslagar som erbjuder ett likvärdigt skydd som inom EU.

Intrum använder utomstående tjänsteleverantörer för lagring av dina uppgifter. Dessa kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Dessa länder har normalt inte lagar som skyddar dina personuppgifter i lika hög grad som i EU. Av denna anledning kommer Intrum att se till att det ingås ett avtal med denna tredje part för att dina personuppgifter ska skyddas på ett lämpligt sätt. Om du vill ha en kopia på ett sådant avtal kan du använda kontaktuppgifterna nedan för att höra av dig till oss. Vi kan också förlita oss på Privacy Shield-programmet, som är ett program där amerikanska företag kan förplikta sig att hålla en högre skyddsnivå för personuppgifter än den som krävs enligt amerikansk lag. Använd kontaktuppgifterna nedan om du vill få mer information.

Hur länge dina personuppgifter lagras

Vi bevarar dina personuppgifter under en begränsad tidsperiod och kommer att radera dem när de inte längre behövs för ändamålet. Detta innebär att vi sparar dina personuppgifter under ansökningsprocessen och raderar dem när vi har hittat en lämplig kandidat. Om vi har tillsatt dig så sparar vi dina personuppgifter i en personalakt i enlighet med riktlinjerna i HR:s integritetspolicy.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter under en längre tidsperiod, om det pågår en rättslig tvist eller om du har gett oss tillstånd att behålla dina personuppgifter i våra register under en längre tidsperiod.

Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter huvudsakligen baserat på ditt samtycke. Under vissa omständigheter kan vi även behandla dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, t.ex. vid internrekrytering. I vissa fall är vi även tvungna att behandla dina personuppgifter eftersom lagen kräver det.

Dina rättigheter enligt EU:s dataskyddslagstiftningen

Rätt till tillgång

Du har rätt att få ut en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig samt till viss information om hur vi använder dem.

Normalt ger vi dig dina personuppgifter i skriftlig form, om du inte begärt något annat. Om du har gjort begäran elektroniskt så kommer informationen även att skickas tillbaka till dig elektroniskt, om det är möjligt.

Rätt till rättelse

Vi vidtar skäliga åtgärder för att se till att den information som vi lagrar om dig är korrekt och fullständig. Men om du tror att så inte är fallet kan du begära att vi uppdatera eller ändrar den.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter, till exempel om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka vi samlade in dem eller om du återkallar ditt samtycke. Detta måste dock vägas mot andra faktorer. Vi kan till exempel ha rättsliga och lagstadgade förpliktelser som gör det omöjligt för oss att uppfylla din begäran.

Rätt till begränsad behandling

Under vissa omständigheter har du rätt att be oss sluta använda dina personuppgifter, till exempel i de fall där du tror att de uppgifter vi har om dig kan vara felaktiga eller där du tror att vi inte längre behöver dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet

I vissa fall har du rätt att begära att vi ska föra över de personuppgifter som du har lämnat ut till oss till en annan tredje part som du anger.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling som baseras på vårt berättigade intresse. Såvida vi inte kan visa tvingande, berättigade skäl till att fortsätta behandlingen kommer vi att avbryta behandlingen av personuppgifterna på denna grund när du lämnar en invändning. Observera dock att detta kan leda till att vi inte längre kan ta hänsyn till din ansökan.

Rättigheter relaterade till automatiserat beslutsfattande

Du har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, vilket ger rättsliga följder för dig eller har en liknande, betydande verkan. Intrum använder i allmänhet inte automatiserat beslutsfattande eller profilering under rekryteringsprocessen men om du har blivit föremål för ett automatiserat beslut och inte håller med om resultatet så kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan och be oss att granska beslutet.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke om att vi får använda dina personuppgifter.

Rätt att klaga

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive hur vi hanterar dina rättigheter ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud och vi kommer utreda ditt klagomål. Du har också möjlighet att vända dig direkt till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter ska du skicka ett e-postmeddelande till dpo@se.intrum.com