Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att alla förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka dina rättigheter är.

Intrum respekterar integriteten hos alla personer vi är i kontakt med; oavsett om vi behandlar personuppgifterna på egen hand eller på andra parters vägnar. Det är viktigt för oss att alla förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka dina rättigheter är. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom denna integritetspolicy, som ger dig mer information om hur Intrum behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Hur har du kommit i kontakt med Intrum?

Hur och varför vi behandlar dina personuppgifter beror på vilket sammanhang du kommit i kontakt med Intrum och våra tjänster.

För att få korrekt information behöver du först välja en av de nedanstående situationer:

 1. Jag har fått en faktura
 2. Jag har fått ett inkassokrav
 3. Jag har bestridit mot en faktura eller mitt inkassokrav
 4. Delgivning
 5. Anställda och tidigare anställda
 6. Jobbsökande
 7. Besökare på plats
 8. Jag har fått en kundnöjdhetsenkät
 9. Jag har lämnat klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
 10. Jag har kontaktat Intrum

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta Intrums dataskyddsombud, DPO@se.intrum.com

Vill du veta mer om hur inkasso fungerar rekommenderar vi dig att besöka Spendido, som är ett Intrumprojekt som syftar till att öka ungdomars medvetenhet om krediter och vad det kan innebära att inte kunna betala den kredit man åtagit sig.

 

1. Jag har fått en faktura

För att avgöra vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i samband med en faktura måste du kontroller vem som äger fakturan. Detta ska framgå av fakturan.

1.1 Vem äger fakturan?

Den som äger fakturan är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att fakturaägaren är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för att driva in betalning på dessa fakturor (fakturering). Om fakturan köpts övergår personuppgiftsansvaret till den nya ägaren av fakturan.

Om någon annan än Intrum äger fakturan innebär det att Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248) behandlar dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde till ägaren av fakturan. Intrum Sverige AB är då inte ansvariga för behandlingen och ni bör istället vända er direkt till ägaren av fakturan för mer information.

1.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna driva in en skuld som ni är skyldig oss.

I vår digitala tjänst Billify använder vi oss utav automatiserade kreditupplysningsprocesser vid fakturaköp, där vi kontrollerar både kunden som säljer fakturan och dig som fordran avser. De automatiserade processerna påverkar inte din rättsliga ställning på något sätt och ska inte tolkas som ett automatiserat beslut som omfattas av artikel 22 i GDPR.

1.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

När fakturan har köpts blir den nya fakturaägaren din nya avtalspart. När vi senare driver in skulden gör vi det för att uppfylla vårt avtal. Denna behandlingen av dina personuppgifter är laglig då den är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan den nya fakturaägaren och dig.

Till sist måste Intrum behandla och spara vissa uppgifter om dig för att fullgöra rättsliga förpliktelser. Det handlar bl.a. om regler för bokföring.

1.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Vi behandlar den information om dig och din skuld som är nödvändig för att vi ska kunna driva in din skuld. För att t.ex. kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, ditt personnummer och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

1.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter om dig för att hantera din skuld, förutom i de undantagsfall då känsliga uppgifter framgår från själva fakturan i sig.

1.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller en del av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster.

1.7 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde.

1.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Dina personuppgifter gallras så snart uppgifterna inte längre är nödvändiga för Intrums indrivning av din faktura, men aldrig senare än 36 månader efter avslutat ärende. Vissa uppgifter måste emellertid sparas längre utifrån lagkrav. T.ex. sparas fakturor och den relaterade betalningshistoriken som har överförts till Intrum i 7 år, i enlighet med Bokföringslagen.

1.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

1.10 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering.

Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här. 

 

2. Jag har fått ett inkassokrav

2.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Om du fått ett inkassokrav innebär detta att en fordring inte har betalats och därmed gått till inkasso. Intrum bedriver inkassoverksamhet för både sina kunders fordringar och egenägda fordringar. För att avgöra vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i samband med inkassokravet måste du kontrollera vilket bolag som handlägger din fordring.

Fordringar som ägs av något av Intrums egna bolag handläggs av Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248). Även om fordringen ägs av någon annan part än Intrum, vår kund, så är det Intrum Sverige AB som är personuppgiftsansvarig. Detta beror på de särskilda lagkrav som finns för inkassoverksamheter.

2.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Intrum Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att driva in den skuld du är skyldig oss eller vår kund.

Vi använder oss utav automatiserade processer med inslag av profilering för att åstadkomma den minst ingripande indrivningsåtgärden för just dig. Istället för att ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden som leder till en betalningsanmärkning för dig, försöker vi istället hitta mindre ingripande indrivningsåtgärder som att t.ex. komma överens om en avbetalningsplan med dig. De automatiserade processerna påverkar inte din rättsliga ställning på något sätt och ska inte tolkas som ett automatiserat beslut som omfattas av artikel 22 i GDPR.

Vi använder även personuppgifter för att kunna utföra analyser, statistik och för att se generella trender. Dessa analyser sker på en aggregerad nivå, med pseudonym data och påverkar inte hanteringen av ditt inkassoärende.

Intrum Sverige AB kan dessutom behandla dina personuppgifter i samband med värdering av en portfölj av fordringar eller en enskild fordring, om vi är intresserade av att köpa den.

Intrum Sverige AB behandlar också personuppgifter för att säkerställa att vi inte möjliggör penningtvätt eller bryter mot gällande sanktioner, till exempel FN- eller EU-sanktionslistor.

2.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Inkasso är en uppgift av allmänt intresse. Vi får därför behandla dina personuppgifter för inkassoändamål då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vi behöver därför inte ditt samtycke för att driva in en skuld.

Vi ber inte heller om ditt samtycke i förhållande till vår portföljköptjänst eller för att utföra aggregerade analyser. När vi köper din skuld från din ursprungliga avtalspart får vi del av dina uppgifter som en del av köpprocessen och använder den statistiska och finansiella information som vi har för att göra en prognos för portföljerna. Detta gör vi med stöd i att vårt intresse att kunna göra en så korrekt värdering av portföljen som möjligt väger tyngre än ditt intresse av att din ursprungliga avtalspart äger skulden. När skulden har köpts blir vi din nya avtalspart och när vi senare driver in skulden gör vi det för att uppfylla vårt avtal. Om skulden inte köps, raderas samtliga personuppgifter.

2.4 Måste jag ge Intrum mina personuppgifter?

De flesta personuppgifter som vi behandlar om dig kommer faktiskt från en annan källa än dig. Dina personuppgifter samlas främst in från säljaren/uppdragsgivaren av/till fakturan, kreditupplysningsföretag, myndigheter och andra offentliga register.

2.5 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Vi har nödvändig information för att hantera ditt ärende. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, ditt personnummer, födelsedatum och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att värdera din förmåga att betala, analysera och hantera risker, göra betalningsplaner och övervaka skulder har vi också finansiell information som betalningshistorik, uppgift om dröjsmål, kredithistorik, information om din skuld, inkomst, tillgångar, krediter, lån, betalningshistorik och kreditbetyg.

För att förstå din specifika situation bättre och för att fatta ett välinformerat beslut om hur vi ska hantera ditt ärende kan du också välja att förse oss med information om dina skäl för att inte betala – beroende på den information du lämnar till oss, till exempel personliga eller familjerelaterade omständigheter, arbetsrelaterade problem osv.

2. 6 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier av personlig information, så kallade ”känsliga personuppgifter” som t.ex. uppgifter som rör hälsa.

Intrum är dock skyldiga att efterleva god inkassosed, vilket innebär att vi måste ta hänsyn till omständigheter som kan påverka din betalningsförmåga. Det gör att vi kan vidta rimliga åtgärder för att tillgodose dina behov eller krav, t.ex. tillåta erforderliga avbrott i ditt avbetalningsarrangemang, ge utrymme för att söka fri och oberoende skuldrådgivning eller justera ditt betalningsarrangemang.

2.7 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller en del av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, lagfartstjänster, callcentertjänster, juridiska representanter osv. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med vår kund, din avtalspart, delgivningsmän och statliga myndigheter.

2.8 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde. Endast vid internationell inkasso kan vi komma att skicka dina uppgifter utomland och även utanför EU/EES.

Internationell inkasso kan delas in i två situationer:

 1. Du är bosatt utomlands men har en skuld som uppkommit i Sverige. Då kan vi skicka dina uppgifter till ett av våra systerbolag eller till en agent (underleverantör utomlands) för indrivning av skuld.
 2. Du är bosatt i Sverige men har en skuld som uppkommit utomlands. Då kan Intrum Sverige driva in dina skulder åt ett av våra systerbolag eller agenter. Bara agenter befinner sig utanför EU/EES och vi har därför tecknat standardavtalsklausuler som skyddsåtgärder i enlighet med GDPR. Vi kommer inte att föra ut dina personuppgifter utanför EU/EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter.

2.9 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Om vi behandlar dina personuppgifter för inkassoändamål kommer vi spara dina uppgifter i enlighet med god inkasso sed. Det betyder att vi kommer radera eller anonymisera dina personuppgifter senast 36 månader efter att ditt ärende har avslutats, om vi inte måste spara uppgifterna under en längre tid i enlighet med ett annat förenligt ändamål.

För skulder som omfattas av Lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande krediter, är vi skyldiga att bevara dokumentation i fem år från den dag då kreditförvaltningsavtalet upphörde att gälla, dock som längst i 10 år.

Intrum sparar psedonyma uppgifter i 5 år för statistiska och analys ändamål.

2.10 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. Vi kan till exempel inte radera dina personuppgifter om du inte har betalat din skuld. I vissa fall kan du även behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
   Rätt till rättelse
   Rätt till radering
   Rätt till begränsning av behandling
   Dataportabilitet


För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

2.11 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter.

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering. Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här


 

3. Jag har bestridit min faktura eller mitt inkassokrav

3.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Om du bestridit en faktura eller ett inkassokrav kan ditt ärendet hamna hos våra processjurister. Om en överenskommelse inte sker kan vi eller vår uppdragsgivare välja att driva ärende vidare i domstol. Det är då Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248) som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett om ägaren av fordringen är en kund till Intrum eller Intrum själva.

3.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Processjuristerna inom Intrum Sverige AB behandlar dina personuppgifter för att bemöta dina eventuella frågor och invändningar du kan tänkas ha angående din aktuella skuld. Går dina och fordringsägarens uppfattningar inte ihop kan fordringsägaren begära att få saken prövad i domstol. Då är det processjuristernas uppgift att driva ärendet vidare till domstol.

3.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Att bemöta bestridningar av fordringar är en del av Intrums inkassoverksamhet. Behandlingen av dina personuppgifter är därför nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

3.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Vi har nödvändig information för att hantera dina bemötningar av din skuld. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, ditt personnummer, födelsedatum och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att värdera din förmåga att betala, analysera och hantera risker, göra betalningsplaner och övervaka skulder har vi också finansiell information som betalningshistorik, uppgift om dröjsmål, kredithistorik, information om din skuld, inkomst, tillgångar, krediter, lån, betalningshistorik och kreditbetyg.

För att förstå din specifika situation bättre och för att fatta ett välinformerat beslut om hur vi ska hantera ditt ärende kan du också välja att förse oss med information om dina skäl för att inte betala – beroende på den information du lämnar till oss, till exempel personliga eller familjerelaterade omständigheter, arbetsrelaterade problem osv.

3.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier personlig information så kallade ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter som rör hälsa.

Intrum är dock skyldiga att efterleva god inkassosed, vilket innebär att vi måste ta hänsyn till omständigheter som kan påverka din betalningsförmåga. Det gör att vi kan vidta rimliga åtgärder för att tillgodose dina behov eller krav, t.ex. tillåta erforderliga avbrott i ditt avbetalningsarrangemang, ge utrymme för att söka fri och oberoende skuldrådgivning eller justera ditt betalningsarrangemang.

Denna information kommer att användas av oss för att ge dig hjälp och kommer sparas så länge som behövs för detta syfte, eller tills de inte behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

3.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller en del av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, lagfartstjänster, callcentertjänster, juridiska representanter osv. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med vår kund (din avtalspart), delgivningsmän och statliga myndigheter.

3.7 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde.

3.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

När vi behandlar dina personuppgifter för inkassoändamål sparar vi dina uppgifter i enlighet med god inkasso sed. Det betyder att vi kommer radera eller anonymisera dina personuppgifter senast 36 månader efter att ditt ärende har avslutats.

För skulder som omfattas av Lagen (2023:714) om förvärv och förvaltning av nödlidande krediter, är vi skyldiga att bevara dokumentation i fem år från den dag då kreditförvaltningsavtalet upphörde att gälla, dock som längst i 10 år.

Intrum sparar pseudonyma uppgifter i 5 år för statistiska och analys ändamål.

3.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. Vi kan till exempel inte radera dina personuppgifter om du inte har betalat din skuld. I vissa fall kan du även behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

4. Jag har blivit delgiven

4.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Intrum Delgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när det delger dig dokument på sin kunds uppdrag. Detta gäller även när du blir kontaktad angående en annan persons delgivning.

4.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Intrum Delgivningsservice AB behandlar dina personuppgifter om det är nödvändigt för att delge dig vissa dokument, antingen för att vi (eller vår kund) vill vara säkra på att du tar emot dokumenten, eller för att det följer av lag att du tar emot vissa dokument innan en särskild verkställighet, såsom avstängning av ditt telefonabonnemang.

Intrum Delgivningsservice AB har även en skyldighet att efterforska var personen som ska delges befinner sig, om denne inte går att få tag på. I detta arbete ingår det t.ex. att prata med anhöriga, personer som bor på den adress vi fått till oss, grannar osv. Vi behandlar alltså även personuppgifter för att kunna finna personen som ska delges eller för att dokumentera ned att vi gjort den efterforskning som krävs av oss.

4.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Delgivning är, precis som inkasso, en uppgift av allmänt intresse. När svensk lag kräver delgivning eller när vi eller vår kund vill vara säkra på att någon tar emot dokumenten, behandlar vi dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Vår kontakt med dig i vårt efterforskningsarbete är en del av denna process.

4.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Vi har nödvändig information för att hantera ditt ärende. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, ditt personnummer, födelsedatum och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress. Vi dokumenterar ned i ärendet att vi har haft kontakt med dig samt den relevanta information du ger oss om personen som ska delges.

4.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter om dig i vårt delgivningsarbete, förutom i de undantagsfall då känsliga uppgifter framgår från själva delgivningshandlingarna i sig.

4.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller en del av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster.

Vi delar även en del av din personuppgifter till de delgivningsmän som i praktiken delger dig.

4.7 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde.

4.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Om vi har delgett dig dokument, kommer Intrum spara dina uppgifter i 24 månader efter att ärendet har avslutats, till exempel om delgivningen lyckades.

4.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

4.10 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering.

Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här.

5. Anställda och tidigare anställda

5.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det är det Intrum bolag som anställt dig som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, inom ramen för din anställning. Det kan alltså vara någon av följande bolag:

 • Intrum AB
 • Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248)
 • Intrum Delgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414)

Intrums HR-avdelning som faktiskt hanterar dina personuppgifter finns däremot inom Intrum Sverige AB och de behandlar dina personuppgifter åt de andra bolagens räkning. Men Intrum Sverige AB är enbart ansvariga för de anställda inom just Intrum Sverige AB.

5.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Intrum behandlar dina uppgifter för att skapa en bra arbetsplats där du kan utvecklas och för att uppfylla våra åtaganden i anställningsavtal och kollektivavtal.

5.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Intrum har tre rättsliga grunder för att behandla anställdas personuppgifter. Till att börja med behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt anställningsavtal med dig som anställd inom något av Intrums bolag.

Utöver anställningsavtalet behandlar vi dessutom dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden i kollektivavtal, vilket ses som att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Till sist kan situationer uppstå där vi behandlar uppgifter efter en intresseavvägning, t.ex. för kontaktpersoner till dig som kan användas i nödsituationer.

5.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Intrum behandlar de uppgifter om dig som är nödvändiga för att uppfylla våra åtaganden i anställningsavtal och kollektivavtal och består bl.a. av kontaktuppgifter, löne- och kontouppgifter och utbildningsuppgifter.

5.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Ja, som arbetsgivare måste Intrum ibland behandla känsliga uppgifter om dig som anställd, såsom uppgifter om din hälsa.

5.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som bl.a. löneutbetalning och hantering av förmåner. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter till myndigheter och försäkringsbolag, som bl.a. Försäkringskassan eller AFA.

5.7 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde.

5.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Som huvudregel gallrar Intrum dina personuppgifter i samband med att din anställning avslutas.

Men ett flertal olika lagstiftningar kräver att vi sparar dina uppgifter även efter att din anställning avslutats, och ibland i en väldigt lång tid efter. Bland annat sparar Intrum ditt anställningsavtal och kompletterande avtal tills din pensionsålder, utbildningsbevis i 1 år, ostridig lönefordran i 10 år och dina kontaktpersoner raderas vid anställningens avslutande.

5.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.
Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

5.10 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering. 

Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här

6. Jobbsökande

6.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det är det Intrum bolag som den potentiella anställningen rör som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det kan alltså vara någon av följande bolag:

 • Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248)
 • Intrum Delgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414)

Intrums HR-avdelning som faktiskt hanterar dina personuppgifter finns däremot inom Intrum Sverige AB och de behandlar dina personuppgifter åt de andra bolagens räkning. Men Intrum Sverige AB är enbart ansvariga för rekryteringar inom just Intrum Sverige AB.

6.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Intrum behandlar dina personuppgifter i samband med att du ansöker om arbete hos oss. Personuppgifterna behandlas för att Intrum ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten.

6.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Intrum behandlar dina personuppgifter utifrån en intresseavvägning av Intrums och dina intressen.

6.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

De personuppgifter Intrum behandlar om dig som kandidat utgår från de uppgifter du själv lämnar till Intrum. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av vår verksamhet.

Med anledning av att Intrums verksamheter ställer höga säkerhetskrav på individer kan vi behöva utföra bakgrundskontroll och kreditkontroll.

6.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Vi behandlar inga känsliga personuppgifter om dig när du söker en tjänst hos oss, om det inte är nödvändigt enligt dig själv. Vad gäller bakgrundskollen är det ingenting vi sparar utan enbart tittar på och sedan förstör på ett säkert sätt.

6.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi delar dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller tjänster som bl.a. löneutbetalning och hantering av förmåner. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter till myndigheter och försäkringsbolag, som bl.a. Försäkringskassan eller AFA.

6.7 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde.

6.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Intrum sparar uppgifter om dig i ett år som behövs för att kunna bemöta ifrågasättanden av en tjänst, bl.a. enligt diskrimineringslagen.

6.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

6.10 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering. 

Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här. 

7. Besökare på plats

7.1 In och utpasseringskontroll

Du som besöker något av Intrums kontor kommer av säkerhetsskäl behöva gå igenom en in och utpasseringskontroll, om du vill komma längre än receptionen. Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248) är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter och behandlar dem utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning.

Intrums har alltså gjort bedömningen av att vårt intresse av att upprätthålla allmän ordning och säkerhet väger tyngre än dina intressen av att inte loggas i vårt system. Av säkerhetsskäl sparas uppgifterna i 7 dagar.

7.2 Videoövervakning

Om du besöker någon av Intrums kontor kan du av säkerhetsskäl bli inspelad av våra övervakningskameror vid ingångarna. Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248) och Intrum AB (org. nr. 556607-7581) är gemensamt personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter och behandlar dem utifrån den rättsliga grunden intresseavvägning.

Intrum övervakar sina kontors ingångar för att säkerställa allmän ordning och säkerhet, skydda sina anställda samt för att säkerställa bevisunderlag. Intrum har alltså gjort bedömningen att vårt intresse enligt ovan väger tyngre än dina intressen av att inte fångas på film av våra bevakningskameror.

Vid dessa ingångar sitter alltid en stor och tydlig kamerabevakningsskylt som ger den viktigaste informationen om kamerabevakningen innan man stiger in i området som övervakas. Kamerorna är riktade så att de inte filmar allmänheten och filmar enbart insidan av våra entréer.

Vi sparar videoupptagningarna i 7 dagar innan de automatiskt raderas. Endast när videoupptagningarna behövs som bevisunderlag kommer den sparas under en längre tid. Videoupptagningen sparas då tills den inte längre behövs som bevismaterial.

Intrum behöver inte söka tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för denna kamerabevakning eftersom den grundar sig på en intresseavvägning.

7.3 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla

dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskilda formulär här.

7.4 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering.

Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndgheten och dess förfaranden för klagomål finns här.

8. Jag har fått en kundnöjdhetsenkät

8.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Intrum Sverige AB (org nr: 556134-1248) är personuppgiftsansvarig när vi skickar ut frågeformuläret och vid behandlingen av dina eventuella svar.

8.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Intrum behandlar dina personuppgifter för att:

 • Administrera enkäterna, t.ex. verifiera din identitet och skicka påminnelser.
 • Skicka enkäten via SMS
 • Få din åsikt och feedback (nöjdhet) på en specifik tjänst.
 • Följa upp din åsikt och feedback för att förbättra vår relation med dig (om du gav oss tillåtelse att ta kontakt med dig)

8.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Intrum har gjort en intresseavvägning (rättslig grund) där vi har kommit fram till att vårt intresse av att kunna förbättra våra tjänster tillåter oss att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål, bl.a. eftersom du själv väljer vilka uppgifter du vill dela med dig av, för att informationen bör vara fokuserad på Intrums hanterande av ditt ärende och slutligen för att du får valmöjligheter i vilken utsträckning du kan komma att bli kontaktad av Intrum. Du har dessutom en rättighet att invända mot denna avvägning.

8.4 Måste jag ge Intrum mina personuppgifter?

Intrum har initialt fått uppgifter om dig för att utföra någon av våra uppgifter, t.ex. inkasso. Dessa får vi huvudsakligen från andra parter än dig (vänligen läs övriga avsnitt i vår integritetspolicy för mer information). När du väl har fått frågeformuläret skickat till dig är det emellertid helt frivilligt för dig att välja om du vill besvara det eller inte.

8.5 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Intrum samlar in och/eller behandlar följande uppgifter om dig:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • Språkinställningar
 • Dina svar från frågeformuläret
 • Datum och tid då du svarade på formuläret.

Intrum kan även behandlar följande information om dig som vi redan har om dig från andra behandlingar:

 • Information om dina senaste interaktioner du haft med Intrum, t.ex. kommunikationskanaler som används och orsaken till interaktionen.

8.6 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Nej, Intrum behandlar inte några känsliga uppgifter om dig så länge som du inte själv har lämnat några känsliga uppgifter till oss.

8.7 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Intrum delar inte dina lämnade uppgifter vidare om det inte är så att dessa uppgifter behövs för att följa lagar eller bemöta rättsliga förfrågningar. Intrum använder sig även av underleverantörer för att samla in uppgifterna via frågeformuläret och för att tillhandahålla våra IT-miljöer.

8.8 Kommer mina personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES?

Nej, dina uppgifter kommer stanna inom EU/EES.

8.9 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Vi kommer att radera eller anonymisera informationen som samlas in i frågeformuläret när den inte längre är nödvändig för de syften som den samlades in för, dvs. när vi gått igenom dom information, bedömt vad som behöver göras samt gett eventuell återkoppling till dig.

8.10 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Du har även flera rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

8.11 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter.

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering. Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här

9. Jag har lämnat klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

9.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det svenska Intrum bolag som berörs i det specifika klagomålet ska anses vara personuppgiftsansvarig för denna behandling. Följande bolag kan vara aktuella:

 • Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248)
 • Intrum Delgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414)

9.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Intrum hämtar kontinuerligt ut klagomål från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som en del i vårt kvalitets- och förbättringsarbete, bl.a. för att kunna rätta eventuella fel eller i övrigt förbättra våra tjänster.

9.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Intrum har gjort en intresseavvägning (rättslig grund enligt GDPR) för denna behandling och kommit fram till att behandlingen är laglig, särskilt då vi anser att den gynnar på er och oss. Ni har även en lagstadgad rättighet att göra invändningar mot denna behandling.

9.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Denna behandling berör enbart de eventuella personuppgifter som nämns i klagomålet. Intrum kan även ha andra uppgifter om dig från andra behandlingar, t.ex. om du har eller har haft ett inkassoärende hos oss.

9.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Beroende på vilka uppgifter du lämnar, så kan Intrum komma att behandla känsliga uppgifter om dig. De uppgifter du lämnat i klagomålet till IMY är numera en allmän handling, vilket tillåter Intrum att behandla dessa uppgifter även om de är känsliga. IMY gör alltid en sekretessprövning innan handlingarna lämnas ut till oss.

9.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Intrum delar normalt inte dessa uppgifter med någon. I sällsynta undantagsfall skulle våra IT-underleverantörer kunna ta del av uppgifterna i samband av teknisk support.

9.7 Kommer mina personuppgifter överföras till ett land utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer inte överföras utanför EU/EES.

9.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

Intrum sparar dina personuppgifter i klagomålet så länge det behövs för oss att utreda och eventuellt åtgärda den kritik som framförts mot oss.

9.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Du har även flera rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.

OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet 

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

9.10 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter.

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering. Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här

10. Jag har kontaktat Intrum

10.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Intrum Sverige AB (org nr. 556134-1248) är personuppgiftsansvariga för denna behandling.

10.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig på ett lätt och smidigt sätt. Vi behöver även dina personuppgifter för att identifiera dig när du chattar med oss, så vi säkerställer att vi ger rätt information om dina ärenden. När du ringer till oss kan vi komma att spela in samtalet i kvalitets- och utbildningssyfte.

10.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Inkasso är en uppgift av allmänt intresse. Vi får därför behandla dina personuppgifter för inkassoändamål då behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Skulle du kontakta oss för andra ändamål så används istället den rättsliga grunden intresseavvägning. Vi spelar endast in samtal om du samtyckt till det i förväg.

10.4 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Vi behandlar ditt personnummer och namn för att identifiera dig, så vi säkerställer att vi kommunicerar med rätt person. Vi behandlar även de uppgifter du väljer att dela med oss i vår kommunikation. Detta kan innebära adress, telefonnummer samt finansiell information så som skulder och din inkomst.

10.5 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Intrum har inte för avsikt att hanterar några känsliga personuppgifter om dig och kommer därför inte be dig om sådana.

10.6 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

För att kunna identifiera och kommunicera med dig,  behöver vi dela personuppgifterna med relevanta leverantörer som gör det möjligt för oss att kommunicera med dig och hantera dina uppgifter på ett säkert sätt.

 • System- och IT-leverantörer
 • Post och scanning leverantörer
 • Vår kund (din avtalspart)
 • Intrums callcenter

Om dina uppgifter är relevanta för ett inkassoärende så kan de komma att hanteras på samma sätt som ditt övriga uppgifter i ditt inkassoärende. Vänligen se avsnittet ”Jag har fått ett inkassoärende” för mer information.

10.7 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Huvudsakligen kommer behandlingen av dina personuppgifter ske inom Sverige, men vi använder leverantörer och underleverantörer inom EU/EES för vår IT-drift som t.ex. lagring. Dessa leverantörer och underleverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter som ett personuppgiftsbiträde.

10.8 Hur länge sparar Intrum mina personuppgifter?

I sex månader efter att inkassoärendet avslutats. Om chatt ej går att koppla mot ett aktuellt inkassoärende raderas innehållet samma dag. Inspelade samtal lagras i upp till 60 dagar.

10.9 Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar. För att hjälpa dig enklare veta vilka rättigheter som gäller för just dig, i just denna situation, har en lista sammanställts nedan. Om du inte håller med i Intrums bedömning nedan kan du ändå skicka in en begäran med motivering till oss, som Intrum kommer ta ställning till.


OBS: Bara för att rättigheterna är listade nedan innebär det inte att de är ovillkorliga. I vissa fall kan du komma att behöva motivera din begäran.

 • De registrerades rättigheter
  • Rätt till information och registerutdrag
  • Rätt till rättelse
  • Rätt till radering
  • Rätt till begränsning av behandling
  • Dataportabilitet

För att använda dina rättigheter kan du skicka in en begäran via Intrums särskild formulär här.

10.10 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter

Kontrollera om du först kan använda någon utav dina rättigheter enligt ovan, t.ex. som rätten till rättelse eller radering.

Om du ändå är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter och rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud, så utreder vi ditt klagomål.
Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten och dess förfaranden för klagomål finns här

Version

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster och verksamhet. När du kommer i kontakt med vår verksamhet är det därför viktigt att du med jämna mellanrum läser denna integritetsskyddspolicy.

Nuvarande version: 2.9, Publicerad 2024-04-19

Ändringar:

Förtydliganden avseende lagringstider (nödlidande krediter) och ändamål, uppdatering av länkar, rubriker samt språkförbättringar.

Tidigare versioner:

 

Version 2.8, Publicerad 2023-09-13

Version 2.7, Publicerad 2023-03-02

Version 2.6, Publicerad 2022-06-28

Version 2.5, Publicerad 2021-06-24

Version 2.4, Publicerad 2021-06-07

Version 2.3, Publicerad 2020-09-14

Version 2.2, Publicerad 2019-11-07

Version 2.1, Publicerad 2019-09-24

Version 2.0, Publicerad 2019-08-30

Version 1.0, Publicerad 2018-05-25