Integritetspolicy

Intrum respekterar integriteten hos alla personer vi är i kontakt med; oavsett om vi behandlar personuppgifterna på egen hand eller på andra parters vägnar. Det är viktigt för oss att alla förstår vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi gör det och vilka dina rättigheter är. Därför uppmanar vi dig att läsa igenom denna sekretesspolicy, som ger dig mer information om hur Intrum behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det Intrumbolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (också känd som den personuppgiftsansvarige) beror på din särskilda situation:

 • Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248) är ett inkassobolag med tillstånd från Datainspektionen och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när det driver in skuld på dess kunds vägnar.
 • Intrum Finans AB (org. nr. 556885-5265) finansierar sina kunders fakturor och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när det driver in betalning på de fakturor som det finansierat. Om du inte betalar fakturan kan kravet komma att vidarebefordras till Intrum Sverige AB, som ansvarar för att driva in skulden, se ovan.
 • Intrum Invest AB (org. nr. 556786-4854) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i samband med portföljvärdering och portföljköp liksom när det driver in skuld på uppdrag av ett annat Intrumbolag.
 • Intrum Delgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när det delger dig dokument på sin kunds uppdrag.

Tillsammans benämns vi ”Intrum”, ”oss” eller ”vi”. Du kan kontakta oss via vårt Dataskyddsombud, DPO@se.intrum.com.
Denna Integritetspolicy gäller alla ovan nämnda situationer, oavsett vilket Intrumbolag som är personuppgiftsansvarig.

Varför behandlar ni mina personuppgifter?

I de flesta fall behandlar vi dina personuppgifter för att driva in den skuld du är skyldig oss eller vår kund. Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att delge dig vissa dokument, antingen för att vi (eller vår kund) vill vara säkra på att du tar emot dokumenten, eller för att det följer av lag att du tar emot vissa dokument innan en särskild verkställighet, såsom avstängning av ditt telefonabonnemang. Vi kan även behandla dina personuppgifter i samband med värdering av en portfölj av fordringar eller en enskild faktura, om vi är intresserade av att köpa den. För dessa ändamål kan vi behandla dina personuppgifter för:

 • bedömning av förmåga att fullgöra ekonomiska åtaganden och ekonomisk vederhäftighet i övrigt,
 • administration av de avtalsförhållanden som fordringsanspråk grundas på inklusive betalningar och andra fullgöranden
 • administration av krav, påminnelser, uppgörelser, betalningar och verkställighet av olika slag,
 • ekonomiadministration och redovisning,
 • verksamhetsplanering, -utbildning, -utveckling, -optimering och -uppföljning, risk-hantering samt
 • statistiska bearbetningar och sammanställningar.

Har ni rätt att behandla mina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har en laglig grund att göra det. Inkasso är en uppgift av allmänt intresse och vi får därför behandla dina personuppgifter på denna grund. Behandling av dina personuppgifter för att driva in skuld tillåten, även om du inte samtycker till det.

Vi ber inte heller om ditt samtycke i förhållande till vår portföljköptjänst. När vi köper din skuld från din ursprungliga avtalspart får vi del av dina uppgifter som en del av köpprocessen och använder den statistiska och finansiella information som vi har för att göra en prognos för portföljerna. Detta gör vi med stöd i att vårt intresse att kunna göra en så korrekt värdering av portföljen som möjligt väger tyngre än ditt intresse av att din ursprungliga avtalspart äger skulden. När skulden har köpts blir vi din nya avtalspart. När vi senare driver in skulden gör vi det för att uppfylla vårt avtal.

Som tidigare nämnts kan vi också behandla dina personuppgifter om svensk lag kräver delgivning av vissa dokument eller om vår kund ber oss att delge dig vissa dokument. Behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål är baserat på lag eller vår kunds intresse att få dokumenten delgivna (och säkerställt att du har fått del av dem).

I enlighet med vårt berättigade intresse kan vi också behandla dina personuppgifter för interna verksamhetssyften. Vårt intresse att optimera vår verksamhet och säkerställa god inkasso sed/delgivningsverksamhet, är i linje med ditt intresse att bli behandlad på ett korrekt och effektivt sätt. Dina uppgifter kommer skyddas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

De personuppgifter vi har om dig kan också användas för att försvara rättsliga anspråk, uppnå annan verkställighet eller för att uppfylla legala och avtalsrättsliga förpliktelser. Vi kan till exempel vara skyldiga att tillhandahålla dina personuppgifter när vi är föremål för tillsyn från myndigheterna och för att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, penningtvätt och andra kriminella aktiviteter.

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig?

Vi har nödvändig information för att hantera ditt ärende. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, ditt personnummer, födelsedatum och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.
För att värdera din förmåga att betala, analysera och hantera risker, göra betalningsplaner och övervaka skulder har vi också finansiell information som betalningshistorik, uppgift om dröjsmål, kredithistorik, information om din skuld, inkomst, tillgångar, krediter, lån, betalningshistorik och kreditbetyg.

För att förstå din specifika situation bättre och för att fatta ett välinformerat beslut om hur vi ska hantera ditt ärende kan du också välja att förse oss med information om dina skäl för att inte betala – beroende på den information du lämnar till oss, till exempel personliga eller familjerelaterade omständigheter, arbetsrelaterade problem osv.

Den information vi har om dig kan anonymiseras och användas för att utveckla vår verksamhet. Om det är nödvändigt för att skydda dina personuppgifter och säkerställa en lämplig testutveckling av och ändringar i vårt IT-system kan dina personuppgifter dock komma att användas i befintligt skick.

Om inte annat avtalas med dig eller om det är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att behandla särskilda kategorier personuppgifter (se nedan).

Behandlar ni några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier personlig information (så kallade ”känsliga personuppgifter”, t.ex. uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).

Det kan dock gynna dig att meddela oss om hälsotillstånd, funktionsnedsättningar och/eller personlig information om ditt privatliv som kan påverka din förmåga att betala dina skuld.
Det gör att vi kan vidta rimliga åtgärder för att tillgodose dina behov eller krav, t.ex. tillåta erforderliga avbrott i ditt avbetalningsarrangemang, ge utrymme för att söka fri och oberoende skuldrådgivning eller justera ditt betalningsarrangemang.
Denna information kommer att användas av oss för att ge dig hjälp och kommer sparas så länge som behövs för detta syfte, eller tills de inte behövs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Måste jag ge er mina personuppgifter?

Det är nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för ovan angivna ändamål. Detta betyder dock inte att du personligen måste ge oss några personuppgifter. De flesta (om inte alla) personuppgifter som vi behandlar om dig kommer faktiskt från en annan källa än dig.
Dina personuppgifter samlas främst in från vår kund, säljaren av en skuldportfölj, kreditupplysningsföretag, myndigheter och andra offentliga register.
Du har dock möjlighet att välja att ge oss ytterligare personuppgifter. Sådan information kan till och med hjälpa oss att hantera ditt ärende, och det är oftast till din fördel. Du kan till exempel ha ett giltigt skäl till varför du inte har betalat din skuld som du kanske vill berätta för oss, eller om vi enas om att sätta upp en avbetalningsplan för att hjälpa dig att betala din skuld vill du kanske lämna vissa uppgifter för att göra avbetalningsplanen anpassad och lämplig för just din situation.

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller en del av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, lagfartstjänster, callcentertjänster, juridiska representanter osv. Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med vår kund (din avtalspart), kreditupplysningsföretag, delgivningsmän och statliga myndigheter.

Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse.

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi komma att föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell inkasso kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller som kan få tillgång till dina uppgifter. De kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan också använda Privacy Shield-programmet, som är ett program där amerikanska företag kan förplikta sig att hålla en högre skyddsnivå för personuppgifter än den som krävs enligt amerikansk lag. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Om vi behandlar dina personuppgifter för inkassoändamål kommer vi spara dina uppgifter i enlighet med god inkasso sed. Det betyder att vi kommer radera eller anonymisera dina personuppgifter senast 36 månader efter att ditt ärende har avslutats, om vi inte måste spara uppgifterna under en längre tid i enlighet med ett annat förenligt ändamål. Dina uppgifter kan till exempel komma att sparas under en längre tid för att vi ska kunna fatta så korrekta automatiska beslut som möjligt (se nedan). Uppgifterna sparas i sådana fall i pseudonymiserad form (vilket betyder att de får ett annat värde så att endast ett fåtal personer kan ”låsa upp” och förstå uppgifterna).
Om vi behandlar dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi spara uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med den behandlingen. Fakturor som har överförts på Intrum, och den relaterade betalningshistoriken, sparas i enlighet med Bokföringslagen. Om vi har delgett dig dokument, kommer Intrum spara dina uppgifter i två år efter att ärendet har avslutats, till exempel om delgivningen lyckades.
Oaktat ovan kan vi komma att spara dina personuppgifter i statistiskt syfte för en längre tidsperiod, inklusive för att fullgöra eventuella rapporteringsförpliktelser till vår kund. För statistiska syften kommer vi att ha strikt pseudonymiserade eller anonymiserade uppgifter.
När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior, dock bara om och när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. Om säkerhetskopian ska raderas enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att radera dina personuppgifter fullständigt.

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Kanske. Automatiskt beslutsfattande, också känt som profilering, är en integrerad del av inkassoverksamhet och säkerställer att ditt ärende hanteras korrekt och så effektivt som möjligt. När vi mottar ditt ärende kommer du tilldelas ett betyg som indikerar hur ditt ärende bör hanteras. Betyget tilldelas automatiskt och bestämmer, bland annat, om det är sannolikt om du kommer betala skulden eller om vi borde vidarebefordra ärendet till Kronofogden. Beslutet skapar ingen annan legal effekt jämfört med om beslutet hade fattats på manuell väg.

Du kommer generellt inte att få någon information om det individuella betyg som ditt ärende har fått, men om du anser att vi har hanterat ditt ärende felaktigt på grund av betyget har du rätt att be oss omvärdera betyget manuellt.

Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter - Vad betyder det?

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om:

 • Varför vi behandlar dina personuppgifter
 • Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • Vem vi delar dina personuppgifter med
 • Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
 • Vilka rättigheter du har
 • Varifrån vi har fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
 • Om behandlingen inkluderar automatiska beslut (så kallad profilering)
 • Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.

All information ovan är tillgänglig i denna integritetspolicy.
Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.


Rätt till rättelse

Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.
Rätt att bli glömd Om vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att begära att vi raderar denna information.

Rätt till begränsning

Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och till dess att vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter (eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner) har du rätt till begränsad behandling. Det betyder att vi (med undantag för lagring) endast har rätt att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd, om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.

Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.

Rätt att invända

Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter, eller om du vill att ett automatiskt beslut ska omprövas, har du rätt att invända mot vår behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
Du har också rätt att närsomhelst invända mot direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan personuppgiftsansvarig.

Återkallande av samtycke

Intrum behandlar som huvudregel inte dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Eftersom ditt samtycke kan vara nödvändigt i vissa situationer vill vi dock informera dig om att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. Vi kommer då sluta med just den behandlingen.

Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om din begäran.

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?

Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål.
Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com


Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och dess förfaranden för klagomål finns här. 

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.