17 november - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Färre sena betalningar under pandemin, men skuldbeloppen ökar

Trots att Covid-19 har medfört en ekonomisk kris och ökande arbetslöshet har antalet inkassoärenden minskat under pandemin. Under slutet av 2020 återgick antalet ärenden dock till nivåer nära före pandemin, samtidigt som beloppen för de skulder som skickas in för inkassering har ökat. Det visar vår senaste rapport, som baseras på företagets egen data.

Den nya rapporten, Nordic Debt Collection Analysis, bygger på data från hundratusentals inkassoärenden från vår verksamhet i Norden under 2020. Rapporten visar att pandemin har haft en omedelbar effekt på antalet inkassoärenden i Sverige.

I april 2020 var antalet inkassoärenden 7 procent färre jämfört med april 2019, och antalet sena betalningar fortsatte därefter att minska under våren och sommaren. Men trenden vände under hösten 2020 och under årets sista tre månader återgick antalet ärenden till strax under nivåerna före utbrottet av Covid-19.

 

I början av pandemin införde många kreditgivare nya riktlinjer med längre betalningsperioder och olika former av undantag från ordinarie kreditrutiner. Det, i kombination med ändrade konsumtionsmönster, minskad kreditaptit och ett ökat sparande, är några troliga förklaringar till den här tydliga nedgången.
Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef för Intrum Sverige

De nominella beloppen ökade mot slutet av 2020

Under våren 2020 minskade även de genomsnittliga beloppen för de sena betalningar som skickades in för inkassering, i större utsträckning än minskningen av antalet ärenden. Men trenden vände under årets sista månader och i december 2020 var de genomsnittliga beloppen istället 13 procent högre än innan pandemin.  

 

Förändrade konsumentbeteenden

Begränsningar i möjligheterna att konsumera har lett till ett ökat sparande bland den majoritet av svenskar som har kunnat behålla sitt arbete under pandemin. Ökningen i sparande är särskilt tydlig bland hushåll med högre inkomster. Grupper som äger sin bostad har i stor utsträckning också kunnat notera en ökning i värdet på sin bostad.

Samtidigt har grupper med svagare anknytning på arbetsmarknaden eller med arbete i sektorer som påverkats kraftigt av pandemin, som exempelvis servicenäringen, drabbats förhållandevis hårt av arbetslöshet. Dessa grupper riskerar att vara särskilt sårbara i takt med att olika former av politiska stödprogram och mer generösa kreditpolicies rullas tillbaka, samtidigt som möjligheterna att konsumera ökar.

”Framtiden är oviss och styrs framför allt av hur pandemin och smittan utvecklas. Men en sak är säker - när vi gradvis återvänder till ett nytt normalläge blir det viktigare än någonsin att ha ordning och reda i sin vardagsekonomi”, säger Siv Hjellegjerde Martinsen.  

Om Nordic Debt Collection Analysis

Rapporten baseras på statistik för utvecklingen av hundratusentals anonymiserade inkassoärenden från Intrums egna databaser. Datan omfattar enbart konsumentkrediter och data för köpta fordringar har exkluderats. För Sverige omfattar rapporten data från 1 januari 2019 till 31 december 2020. Samtliga inkassoärenden är inrapporterade under det kvartal som ärendet registrerades hos Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Franck
Presskontakt Intrum Sverige
+46 (0)709 78 72 74
karin.franck@intrum.com

Ladda ner rapporten kostnadsfritt