Vi värnar om din personliga integritet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder våra lösningar och tjänster. Den här sidan beskriver hur vi behandlar personlig information och var

Integritetspolicy

Denna policy rör vår behandling av dina personuppgifter som representant för vår befintliga eller framtida kund, leverantör eller affärspartner. Information om hur vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss för att utföra våra tjänster finns här.

Denna integritetspolicy omfattar också de personuppgifter som behandlas om våra hemsidebesökare.

 

1. Framtida eller befintlig affärsrelation med Intrum

1.1 Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det Intrumbolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (också kallad den personuppgiftsansvarige) beror på vilket Intrumbolag du eller det bolag du representerar har en affärsrelation med:
- Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248)
- Intrum Finans AB (org. nr. 556885-5265)
- Intrum Invest AB (org. nr. 556786-4854), eller
- Intrum Delgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414)

Om du besöker vår hemsida eller våra lokaler är Intrum Sverige AB personuppgiftsansvarig.
Tillsammans benämns vi ”Intrum”, ”oss” eller ”vi”. Du kan kontakta oss via vårt Dataskyddsombud, DPO@se.intrum.com.
Denna integritetspolicy gäller alla ovan nämnda situationer, oavsett vilket Intrumbolag som är personuppgiftsansvarig.

 

1.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter?

För att ingå och uppfylla det avtal som vi har med dig eller det företag som du representerar är behandling av dina personuppgifter nödvändig. Du kan vara intresserad av kurser, rapporter eller evenemang som vi erbjuder eller information som vi tillhandahåller.

Du kan ha försett oss med dina personuppgifter eller så har vi fått tillgång till dem av det företag du representerar, eller med hjälp av offentliga register.

 

1.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har en lagliga grund att göra det. Det innebär att behandlingen måste vara nödvändig för att uppfylla ett avtal där du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.

I enlighet med vårt berättigade intresse kan vi också använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra tjänster, prospekt, analyser, events, utbildningar som kan intressera dig, eller för att utföra nödvändiga eller önskvärda åtgärder som förväntas av den affärsförbindelse som du representerar.

Vi kan också ha en laglig skyldighet att behandla dina personuppgifter inklusive för att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.

Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

 

1.4 Måste jag ger er mina personuppgifter?

Beroende på situation kan det vara nödvändigt att du tillhandahåller vissa personuppgifter till oss. Om du till exempel besöker vår hemsida och ber oss skicka dig viss information måste vi använda din e-postadress för att kunna uppfylla din begäran.

 

1.5 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Vi har nödvändig information för att hantera avtals- eller affärsförbindelser med dig eller det bolag du representerar. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, din yrkestitel och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.

För att kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter när det gäller exempelvis bekämpande av penningtvätt kan vi också behöva pass eller liknande identifikationshandling och tillhörande information (såsom information om din, eller dina närståendes, politiska utsatthet).

 

1.6 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig?

Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade ”känsliga personuppgifter”), till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv.

Om du deltar vid något av våra events kan vi be dig dela med dig av dina matpreferenser eller allergier. Genom att tillhandahålla den informationen samtycker du till att vi behandlar uppgiften i enlighet med denna integritetspolicy för att uppfylla din begäran.

 

1.7 Kommer Intrum att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, marknadsföringskonsulter, juridiska företrädare och vår CRM systemleverantör. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra kunder om du representerar en leverantör som är en del av de tjänster vi erbjuder dem och till statliga myndigheter.

Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse.

 

1.8 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi komma att föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell inkasso kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller som kan få tillgång till dina uppgifter. De kan finnas utanför EES. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

 

1.9 Hur länge sparar ni mina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina uppgifter under hela vår affärsrelation och i 24 månader därefter. Vi kan också vara legalt skyldig att spara dina personuppgifter i fem år från att vårt (eller företaget du representerar) affärsrelation har upphört för att förhindra och upptäcka bedrägeri, upptäcka och bevisa penningtvätt och för granskningar av skattemyndigheter.

När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior, dock bara om och när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. Om säkerhetskopian ska raderas enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att radera dina personuppgifter fullständigt.

 

1.10 Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Vi kommer som huvudregel inte använda dina personuppgifter för automatiska beslut.

Men, om du lämnar din e-postadress i samband med ett besök på vår hemsida (till exempel om du ber oss tillhandahålla viss information) så kan du, beroende på hur du väljer att interagera med oss i framtiden, automatiskt bli inkluderad i vårt ”prospect” register. Det betyder att du kommer få en poäng beroende på hur du agerar med oss, till exempel om du besöker vår hemsida, begär information, deltar på något av våra event, etc. Baserat på poängen kan vårt säljteam kontakta dig för att utforska eventuella affärsmöjligheter mellan oss.

 

2. Kundundersökningar

2.1 Vem ansvarar för behandling av mina personuppgifter? 

Det är Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248) som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (också kallad den personuppgiftsansvarige), om inte annat framgår från själva kundundersökningen.   

Du kan kontakta oss via vårt Dataskyddsombud, DPO@se.intrum.com.

 

2.2 Varför behandlar Intrum mina personuppgifter? 

Intrum behandlar dina personuppgifter, som du tillhandahåller oss, tillsammans med annan information vi har om dig och företaget du representerar för att genomföra en kundundersökning med följande ändamål:

 • få din åsikt och feedback (tillfredsställelse) om tjänsten eller en specifik transaktion som levereras av Intrum
 • följa upp din åsikt och feedback för att förbättra vår kundrelation
 • administration av undersökningen, t.ex. verifiera din identitet och skicka påminnelser
 • anpassa eller förbättra våra undersökningar
 • försäljning, marknad eller andra statistiska och forskningsändamål

 

2.3 Har Intrum rätt att behandla mina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ett legitimt intresse (artikel 6.1 (f) GDPR) eftersom Intrum har ett legitimt intresse av att förbättra sina tjänster genom att genomföra undersökningar av kundnöjdhet och förbättra kundrelationen. Intrum bedömer att den information som behandlas är nödvändig för detta intresse och att vårt intresse väger tyngre än svarandens intresse att inte få hans eller hennes personliga information behandlad för detta ändamål.

 

2.4 Måste jag ge er mina personuppgifter?

Intrum använder och samlar in personlig information från dig om du väljer att delta i undersökningen.

 

2.5 Vilka personuppgifter behandlar Intrum om mig?

Intrum kommer att behandla följande personliga information om dig:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer (endast för att kontakta dig i de fall det uppstår frågor eller problem)
 • Språk

Intrum kommer att samla in följande personliga information från dig:

 • Dina svar på enkätfrågorna
 • Din IP-adress
 • Datum och tid då du tog enkäten eller skickade in formuläret

Intrum kan samla in och använda följande information från andra källor i samband med undersökningen:

 • Tjänster som används av företaget du representerar
 • Din roll och relation till Intrum
 • Företagsinformation
 • Din användning av Intrums tjänster, dvs. transaktionsinformation

 

2.6 Behandlar Intrum några känsliga uppgifter om mig? 

Intrum kommer inte behandla några känsliga uppgifter om dig i samband med kundundersökningen.

 

2.7 Kommer Intrum att dela mina uppgifter med andra?

Intrum kan komma att dela din personliga information med kundansvariga för att förbättra kundrelationen. Vi kan även använda tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att behandla dina personuppgifter. Intrum ingår biträdesavtal med dessa leverantörer för att säkerställa säkerheten av din information.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information för att följa lagar, hantera rättsliga processer och förfrågningar, t.ex. från brottsbekämpande myndigheter.

Information som Intrum har sammanställt eller på annat sätt gjort anonym kan delas utan begränsningar med tredje part förutom i den utsträckning som anges i undersökningen.

 

2.8 Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Nej, vi för inte dina uppgifter vidare utanför EU/EES.

 

2.9 Hur länge sparar ni mina personuppgifter? 

Vi kommer att radera eller anonymisera informationen som samlats in i undersökningen när den inte längre är nödvändig för de ändamål den samlades in, t.ex. när du inte längre fungerar som representant i förhållandet mellan ditt företag och Intrum.

 

3. Vad har jag för rättigheter?

3.1 Registrerades rättigheter

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte alltid behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR:

 • Rätt till information
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till dataportabilitet
 • Automatiserade beslut


Du kan läsa mer om dina rättigheter på IMY:s hemsida.

OBS: Alla rättigheter är emellertid inte tillämpliga på alla våra behandlingar eller i alla situationer. Detta bestäms utav GDPR.   

Om du vill skicka en begäran om dina integritetsrättigheter kan du skicka en elektronisk begäran här.

 

3.2 Jag vill klaga på Intrums användning av mina personuppgifter 

Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål.

Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com

Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Mer information om IMY och dess förfaranden för klagomål finns här.

 

 

4. Besökare på plats

Vänligen läs följande integritetspolicy för att förstå hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker ett av våra kontor.

 

Vi använder oss av cookies på vår webbplats (www.intrum.se)

Klicka här för att läsa mer.

6. Personuppgiftsincident

Intrum har ansvar för att säkerställa lämplig och proportionell säkerhet för de personuppgifter vi behandlar och rapporterar incidenter som sannolikt inte kommer att medföra risk för individers rättigheter och friheter till tillsynsmyndigheten. Om detta sannolikt medför en hög risk för enskilda personers rättigheter och friheter, är vi också skyldiga att informera den berörda personen utan onödigt dröjsmål. För att hjälpa oss att uppfylla dessa viktiga förpliktelser uppmanar vi dig att genom detta formulär informera oss om eventuella incidenter som du är medveten om. 

 

7. Version

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster och verksamhet. När du kommer i kontakt med vår verksamhet är det därför viktigt att du med jämna mellanrum läser denna integritetsskyddspolicy.

Nuvarande version: 2.1, Publicerad 2024-02-27

 

Tidigare version

Integritetspolicy Version 2.0 Publicerad 2021-09-28