Det viktigaste från webbinariet om inkassoutvecklingen

Här sammanfattar vi det viktigaste från vårt senaste webbiarium om inkassoutvecklingen som hölls den 10:e maj. Talare var Morten Trasti, chefsanalytiker på Intrum i Skandinavien.

Status för svenska hushåll inom inkassoutveckling

 

  1. Hushållen har fortsatt en ganska låg andel inkassoärenden, jämfört med innan pandemin, med en långsam men stadig tillväxt. Detta kan bero på att hushållen, i synnerhet i Sverige har minskat sin konsumtion (över 10% nedgång av konsumtion i svensk detaljhandel sen april 2022).

    För att möta de ökade levnadskostnaderna tar hushållen av sparkapitalet som sparades ihop under pandemin. Konsumenter gynnas även av en fortsatt stark arbetsmarknad med en arbetslöshet som är lägre nu än före pandemin.
  2. Hushållens sparkvot har minskat drastiskt sedan april 2022 och befinner sig nu på lägre nivåer än innan pandemin. Konsumenter har också minskat mängden konsumentkrediter, vilket indikerar en återhållsamhet i det allt svårare ekonomiska klimatet med inflation och räntehöjningar.

    Om marginalerna för hushållen fortsätter att krympa, eller om arbetsmarknaden blir sämre, kommer fler att få problem att kunna betala sina fakturor. Trenden visar att antalet inkassoärenden gradvis kommer att öka även under andra kvartalet samt resten av året.   
Trenden inom inkassoutvecklingen visar att antal inkassoärenden för privatpersoner ökar

Stor ökning av konkurser

Vid pandemins början sjönk antalet inkassoärenden hos företag avsevärt, men sedan juli 2022 har antalet ärenden stadigt stigit och hela Norden befinner sig nu över eller på pre-pandemiska nivåer. Det är en trend som verkar hålla i sig. Fler företag får allt svårare att betala sina leverantörer i tid och utmanas av det nya kostnadsläget.

Vi har sett en stor ökning i antalet konkurser sedan juli 2022, vilket även förväntas forsätta öka framöver. Företagen har haft svårt att anpassa sig till kostnadsinflationen på insatsvaror och tjänster samt ökande löner och räntekostnader. Det har varit svårt för företagen att skjuta över dessa ökade kostnader på slutkonsumenten eftersom konsumenterna har dragit ned på sin konsumtion.

Sammanfattning

Skillnaden mellan företagens och hushållens betalningsförmåga har gått mer isär under inledningen av 2023, där de flesta hushåll har lyckats anpassa sig till det nya kostnadsläget medan fler och fler företag har svårt att göra samma anpassning.

Se webbinariet från den 10 maj 2023