Uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Branschspecialiserad inkasso

Alla är vinnare i en god relation. Det gäller inte minst i inkassoprocessen. Anpassa kravåtgärden efter kundens betalningshistorik.

Har du fått ett inkassokrav och vill komma i kontakt med oss? 

Kontakta kundservice eller logga in på Mina sidor


Inkasso

Försenade betalningar leder inte bara till en ansträngd likviditet. Ju längre man väntar med åtgärder, desto mindre är sannolikheten för full betalning.

Reducera kreditförlusterna genom att lämna dina inkassoärenden till oss. Styrkan i vårt namn påverkar betalningsviljan och mottagaren kommer att prioritera din fordran.

 

Du får inte bara kravhantering utan även fördel av vår stora databas och våra analysverktyg. Informationen om dina kunders betalningsvanor hjälper oss att skilja på dem med tillfälliga ekonomiska problem och de som står inför svårare situation. Utifrån det kan vi sedan välja åtgärder för att säkerställa att fordran betalas.

Uppstår en tvist har du även tillgång till vår avdelning Intrum Juridik med erfarna jurister som dagligen företräder företag i tvistemålshantering.

Har du enbart ett fåtal ärenden per år kan du kolla in vår helt digitala inkassotjänst här.


Vill du veta mer om våra inkassotjänster?

Kontakta en av våra inkassoexperter på 08-52 72 75 44 så hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för just ditt företag, eller fyll i formuläret om du hellre vill bli kontaktad.

Internationell inkasso

Tänk globalt agera lokalt. När du inte har fått betalt från din kund i utlandet finns vi för dig. Förutom att vi har kontor i 24 europeiska länder har vi ett nätverk av agenter i 160 länder utanför Europa. Du kan med andra ord få hjälp med din fordran från i stort sett vilket land som helst.

Vi finns där din kund finns

När du har behov av inkasso i utlandet ska du vända dig till oss. Vi har kontor i hela Europa och ombud i resten av världen. Det är vi ensamma om inom vårt område och just därför har vi blivit den naturliga samarbetspartnern för exporterande företag.

Din handläggare finns i Sverige

Oavsett i vilket land, eller i vilka länder du har din fordran så har du en handläggare i Sverige som sköter all kontakt med de lokala ombuden. Det förenklar för dig.

Lokal kännedom

Lagar och regelverk kring hanteringen är bara en del av de omständigheter som måste tas hänsyn till när en fordran inkasseras. Lika mycket handlar det om att känna till landets uttalade och outtalade normer.

Vi arbetar alltid utifrån lokala förutsättningar med egna kontor och ombud som din kund utifrån de specifika problem och möjligheter som finns lokalt.


Inkassobevakning

Om inkassoåtgärderna blir resultatlösa på grund av att din kund inte har betalningsförmåga på kort sikt, överförs ärendet till vår långtidsbevakning. Där bevakar vi löpande förändringar i din kunds ekonomi och när den förbättras försöker vi komma fram till uppgörelser, via brev och telefon. Vi sätter stor vikt vid en bra dialog eftersom det motiverar till betalningsuppgörelser. 

Vår stora databank ger oss unik information om era kunders betalningsbeteende. Det i sin tur ger oss möjlighet att erbjuda situationsanpassade åtgärder och individuella lösningar som underlättar för en skuldsatt att till slut kunna betala.


Avskrivna fordringar

Vill du sälja dina avskrivna fordringar och frigöra dolda tillgångar? Vi köper dina fakturor när de är avskrivna.

Vi köper dina avskrivna fordringar

Sälj delar eller hela fordringsstocken med dina gamla fordringar till oss och få pengarna direkt. På köpet får du en seriös partner som agerar professionellt och som inte riskerar ditt varumärke eller rykte på marknaden.

Vi agerar i hela Europa och köper även utländska fordringsstockar. Köpesumman fastställs efter en ingående analys av den aktuella stocken.


Juridiska tjänster

Vi agerar juridiskt ombud i förhandlingar med din kund vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar, även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden.

Tvistiga fordringar

Vi har en separat avdelning med ett femtontal jurister, som dagligen processar och fastställer tvistiga fordringar. Var och en av dem är specialiserade på bransch och målet är att hitta den affärsmässigt bästa lösningen. Ibland kan det vara att nå en uppgörelse i godo för en fortsatt bra relation mellan dig och din kund, men det kan också innebära att driva en tvist genom samtliga rättsinstanser för att tillvarata din rätt och få betalt för fordran.

  • En modern, kostnadseffektiv och kvalitativ tvistelösning
  • Agerar som ditt juridiska ombud
  • Bistår med konkreta åtgärder i pågående tvister men kan också förhindra att tvister uppstår genom att se över ditt företags avtalsvillkor och kreditrutiner.

Tvistelösning

Intrum agerar juridiskt ombud i förhandlingar med slutkunder vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar. Intrum agerar även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden.

Rådgivning – utredning om ställföreträdaransvar

Intrum utreder på uppdrag av kunden om styrelseledamöter i ett aktiebolag som försatts i konkurs kan göras personligt betalningsansvariga för kundens fordran mot aktiebolaget. Intrum åtar sig att tillhandahålla tjänsten till fast pris eller inom angivet prisintervall i följande omfattning:

Utredning av ställföreträdares betalningsförmåga

Intrum utreder nuvarande och tidigare styrelseledamöters betalningsförmåga. Resultatet av utredningen av bedömd betalningsförmåga redovisas skriftligen till kunden.

Utredning av ställföreträdaransvar och rekommendation

Intrum utreder på kundens begäran huruvida någon eller några ställföreträdare för slutkunden kan anses ha ett personligt betalningsansvar för den aktuella fordran. (Denna utredning kan på kundens begäran utföras utan föregående utredning av betalningsförmåga). Om sådant ansvar bedöms kunna föreligga kontrolleras företrädarnas betalningsförmåga. Resultatet av utredningen av ställföreträdaransvar jämte rekommendation till hur kunden bör gå vidare med kravet redovisas skriftligen till kunden.

Fortsatt hantering av ställföreträdaransvar

Vid fortsatt hantering efter lämnad rekommendation i enlighet med ovan debiteras kunden på löpande räkning till specialistarvode.

Allmän rådgivning i kredithanteringsfrågor och förhandlingsstöd

Intrum erbjuder allmän rådgivning i kredithanteringsfrågor efter särskild överenskommelse med kunden. Vi agerar som stöd vid affärsförhandlingar efter särskilt överenskommet och accepterat uppdrag. Arbetets omfattning framgår slutligt av Intrum lämnad uppdragsbekräftelse.