Behandla skuldsatta personer rättvist

Vi har definierat 10 principer för etiska och sunda inkassometoder som kan ligga till grund för en framtida branschstandard med föresatsen att skuldsatta personer behandlas rättvist och etiskt, oavsett om det finns en stark konsumentskyddslagstiftning eller int

Intrums syfte är att leda vägen till en sund ekonomi. Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att få betalt för sina varor och tjänster så att de kan blomstra och växa.

 
Våra kunder består av cirka 80 000 små, medelstora och stora företag och finansiella institutioner på 24 europeiska marknader. Vi stödjer deras kunder, både privatpersoner och företag, med att ta itu med skulder och återta kontrollen över sin ekonomiska situation. Det gynnar i sin tur samhället i helhet. 


Som Europas största företag för kredithanteringstjänster har vi ett stort ansvar att bedriva vår verksamhet på ett etiskt och hållbart sätt. Dagligen har vi kontakt med mer än 250 000 individer som står inför olika grader av skuld och olika ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt för oss att respektera och sträva efter att förstå varje enskild situation. Vi drivs av våra fyra kärnvärden – empati, etik, engagemang och lösningar – och har fastställt strikta riktlinjer för att säkerställa att Intrums anställda behandlar alla i linje med dessa värderingar. 


Som en del av dessa ansträngningar har vi utvecklat en detaljerad uppsättning riktlinjer, Treating Customers Fairly Instruction som tillämpas i hela vår verksamhet. Den bygger på 10 nyckelprinciper för etiska och ansvarsfulla inkassotjänster. Detta är robusta principer som vi anser bör vara en standard för vår bransch. 


10 principer för etiska och sunda inkassometoder 
 

  1. Inkassotjänster måste utföras i enlighet med nationell lagstiftning, förordningar, regulatoriska riktlinjer, lokala marknadsbeteende och krav vid alla tidpunkter.
  2. Inkassotjänster måste bedrivas med integritet och konfidentiellt och all information som lämnas av enskilda personer respekteras och hanteras med största försiktighet.
  3. Inkassotjänster ska bedrivas med yrkesskicklighet och omsorg.
  4. Handläggare måste behandla alla rättvist och respektera deras integritet.
  5. Inkassoföretag måste säkerställa att kundens kostnader, avgifter och räntor är lagliga, rimliga och proportionerliga mot fordran vid alla tidpunkter.
  6. Inkassoföretag måste ta vederbörlig hänsyn till sina kunders informationsbehov och se till att alla anställda som är i kontakt med kunder utbildas i att kommunicera på ett tydligt sätt.
  7. Inkassoföretag måste hantera intressekonflikter öppet, rättvist och etiskt. Det är särskilt viktigt när det gäller intressekonflikter mellan handläggaren och kunden.
  8. Inkassoföretag måste vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att rådgivningen är lämplig (i länder där det är tillåtet att ge råd).
  9. Inkassoföretag måste ordna ett adekvat skydd för kundernas tillgångar när de ansvarar för dem.
  10. Inkassoföretag måste vidta extra försiktighetsåtgärder med särskilt utsatta personer. Potentiell sårbarhet inkluderar hälsotillstånd, stora livshändelser eller begränsad kunskap om ekonomiska frågor. Utsatta personer bör visas särskild omsorg och hanteras av utbildade medarbetare och, om det är lämpligt och möjligt, vidarebefordras till relevant myndighet för stöd.