Uppförandekod

Intrums uppförandekod tillhandahåller det ramverk som styr både våra anställdas uppdrag och vår affärspraxis. Koden utgör en väsentlig del av Intrums bolagsstyrningsstruktur och beskrivs i detalj i alla delar av organisationen, tillsammans med ytterligare vägledning, rutiner och information om hur man hanterar särskilda situationer. 

Uppförandekoden bekräftar vårt långvariga åtagande att följa lagar och förordningar, men också att bedriva vår verksamhet i linje med vårt kärnuppdrag: att hjälpa företag att blomstra genom att ta hand om sina kunder. Uppdraget styrs av vårt bidrag till hållbar utveckling, såväl som våra definierade värderingar empati, etik, engagemang och lösningar. 

Inprägla koden i vår verksamhet

Vi förväntar oss att alla som är involverade i vår verksamhet, från våra anställda till oberoende entreprenörer, leverantörer, byråer, konsulter, externa styrelseledamöter och andra representanter, arbetar i enlighet med koden. Vi arbetar endast med kunder, affärspartners och leverantörer som arbetar i enlighet med lagar och förordningar, har god affärspraxis och som håller hög etisk standard. Alla våra anställda genomför också ett utbildningsprogram om vår uppförandekod. 

Uppförandekoden är godkänd av styrelsen. Vi har ett team som ansvarar för övervakning, kontroll och årlig översyn av policyn, för att säkerställa att väsentliga intrång eller incidenter omedelbart eskaleras till VD och styrelse. 

Rapportera brott mot uppförandekoden 

Våra anställda är skyldiga att rapportera kända eller misstänkta missförhållanden enligt vår uppförandekod och relaterade policyer. Vi behandlar alla rapporter konfidentiellt och dessa kan göras anonymt med hjälp av vår flerspråkiga webb- och telefonjourtjänst. 

Vår uppförandekod ger ovärderliga riktlinjer för att verka i en värld av kredithantering och finansiella tjänster. Den innehåller en vision om ett företag som går i spetsen för att skapa en bättre ekonomi där företag och privatpersoner kan ge och ta emot krediter på ett tryggt och säkert sätt. Ett företag som bildas av tusentals individer. Alla vi. Tillsammans.
Andrés Rubio, CEO and President