Rädsla för stagflation - Europeiska företag står inför nya ekonomiska utmaningar

Makroekonomiska faktorer fortsätter att utmana Europas företag – av vilka många redan är försvagade av pandemin. Den pågående konflikten i Ukraina, i kombination med inflation och stigande räntor, gör att marknaden förblir osäker.

European Payment Report 2022 visar vad europeiska företag har för avsikter kring dessa utmaningar och finner att många är försiktiga, men fast beslutna att fortsätta växa.

Andra upplever dock att de saknar intern expertis för att klara av hög inflation och är oroade inför vågen av sena betalningar som förväntas slå till under andra halvåret.

European Payment Report, publicerad 21 juni 2022

Inflation – företag förväntar sig att betalningarna blir lidande

Sex av tio företag uppger inflation som den faktor som sannolikt kommer att ha störst inverkan på om deras kunder betalar i tid och fullt ut, under de kommande 12 månaderna.

  • Hälften av Europas företag säger att inflationen begränsar deras förmåga att växa
  • Mer än hälften (55 procent) är oroliga för att möta de anställdas krav på högre löner
  • Nästan var sjätte säger att inflationen gör det svårt att betala leverantörer i tid

Inflationen ansågs vara en stor utmaning för de flesta svarande i samtliga länder förutom i södra Europa, där fler företag svarade att efterlevnad och reglering är den största utmaningen. Först därefter kom inflationen tillsammans med stigande räntor och kundernas ineffektivitet som största utmaning.

Oron ökar i hela Europa när inflationen accelererar och tillväxten planar ut. Om denna trend inte bryts kan vi stå inför en period av stagflation; minskande ekonomisk produktion i kombination med hög inflation. Positivt är att arbetsmarknaderna över hela Europa har fortsatt att stärkas i år, även om låga arbetslöshetssiffror kan leda till ytterligare press uppåt på lönerna.
Anna Zabrodzka-Averianov, Senior Economist, Intrum

Företag saknar kompetens för att hantera inflationen

Chefer måste navigera i okänt territorium: sex av tio (58 procent) säger att de inte har den interna kunskapen för att hantera effekterna av stigande priser på sin verksamhet.

Denna upplevda brist på kompetens sträcker sig längre än inflationen, där mer än hälften (53 procent) säger att de skulle vilja förbättra sin allmänna hantering av sena betalningar, men kämpar för att göra det på grund av brist på kompetens och resurser internt.

De länder som är mest oroade över sin kompetens för att leda ett företag i en tid med hög inflation är Grekland, Estland, Schweiz. Men oron är generellt hög bland alla tillfrågade länder, svarar minst hälften att de saknar intern expertis. 

Trots sin oro över sena betalningar vänder sig bara 17 procent av Europas företag till leverantörer av inkassotjänster från tredje part för att få hjälp. Istället använder många av juridiska lösningar – nästan en av sex sa att de använder det vid utebliven betalning.

Men det positiva är att tre fjärdedelar av de 76 procent som svarade vill förbättra sin skuldhantering och fokusera på utestående fordringar. 

Det är bra om företag koncentrerar sig på tidiga insatser med sina kunderna. Vi vet att detta gör en enorm skillnad; Att se till att stöd finns tillgängligt och att risker hanteras på rätt sätt. Det ligger i allas intresse. Då riskerar inte problemet att försvinna i väg utom kontroll för verksamheten eller dess kunder.
Anette Willumsen, Managing Director CMS Sales & Service Development and Markets
Så fort vi identifierar ett mönster hos en kund – som väntar med betalningen eller betalar för sent – måste vi ha en konversation för att se vad som händer.
Szilard Szarvas, Eurotol

Blickar mot framtiden – fokus på tillväxt

Utsikterna för 2022 kan tyckas dystra när hälften av europas företag svarar att de är svagare i dag än före pandemin.  Sex av tio förväntar sig att räntorna kommer att fortsätta stiga och kommer därför bli mer försiktiga gällande belåning och utgifter.

Två tredjedelar (64 procent) tror dock att det kommer att dröja mindre än ett år innan pandemins effekter kommer att sluta påverka landets ekonomi – såsom inflation, avbrott i leveranskedjan och stigande räntor.

  • Mer än hälften av de tillfrågade (55 procent) säger att tillväxten av verksamheten är en högsta prioritet det kommande året
  • Fyra av 10 säger att de kommer att säkra (eller redan har säkrat) ytterligare finansiering för att uppnå sina tillväxtplaner under de kommande 12 månaderna
Vår forskning tyder på att många företag förblir säkra på sina framtidsutsikter efter Covid-eran. Verksamma på en stark arbetsmarknad och ofta drar nytta av effektivitetsvinster som infördes under pandemin, har företag inte gett upp hoppet om att en ljusare framtid väntar.
Anders Engdahl, former President & CEO, Intrum

Ladda ner rapporten här