Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Vår års- och hållbarhetsredovisning integrerar finansiell information med hållbarhetsupplysningar. Det är viktigt för oss att integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten på ett meningsfullt sätt.

Inom Intrum-koncernen arbetar cirka 10 000 medarbetare. Vi hjälper våra uppdragsgivare att utvecklas genom att visa omtanke om deras kunder. Det sker via de cirka 250 000 kontakter som våra medarbetare har varje dag, där vi bistår människor och företag att bli skuldfria samtidigt som våra uppdragsgivare får betalt.

För att lyckas integrera hållbarhet i den dagliga verksamheten
etablerades en intern grupp med representanter för relevanta funktioner, affärsområden samt länder. Fokus för gruppen är att förankra mål och strategi inom hållbarhetsområdet samt att
driva dessa frågor i hela organisationen.

Vårt åtagande för en hållbar affärsverksamhet

Vår interna värdegrund ger oss en stabil och trygg bas att stå på i vårt hållbarhetsarbete.
Vi har också undertecknat FN:s Global Compact, och har genom detta åtagit oss att implementera de tio principerna om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och miljö i hela vår verksamhet. Detta arbete pågår dagligen och involverar många centrala funktioner i koncernen. Åtagandet till Global Compact är en viktig del i vår uppförandekod som sammanfattar koncernens
etiska riktlinjer och omfattar samtliga våra medarbetare och andra som representerar företaget, inklusive leverantörer och samarbetspartners.

Tre strategiska områden som driver vårt arbete för att uppnå en sund ekonomi:


  1. Främja hållbara betalningar
  2. Växa genom att göra skillnad
  3. Vara en respekterad aktör med högt förtroende

Söker du rapporten på engelska? Läs vidare här.

”Vi vill leda utvecklingen av en hållbar kreditmarknad”
Chief Compliance Officer Lina Rollby Claesson som driver utvecklingen av Intrums arbete inom regelefterlevnad.

Vad är Intrums viktigaste uppgift som samhällsmedborgare?
– Att våga sätta konsumenten i främsta rummet, att aktivt arbeta för att människor snabbt och enkelt kommer ur sin skuldsituation. Gränsen mellan inkasso och skuldrådgivning håller på att suddas
ut. Lika viktigt är att företagen faktiskt får betalt för sålda varor och tjänster. Effektiva inkassoprocesser behövs för att kreditmarknaden ska fungera och kunna bidra till en växande samhällsekonomi. Här fyller vi en viktig funktion för att säkerställa
att det sker på ett etiskt och balanserat sätt.

Hur vet man att medarbetarna på riktigt förstår var de etiska gränserna går?
– Information och utbildning är grunden, men för att få med alla på tåget måste man arbeta med frågorna praktiskt. I utvecklingen av vår nya Code of Conduct-utbildning begärde vi in exempel på riktiga etiska dilemman från de lokala verksamheterna, bland annat för att skapa engagemang. Den andra sidan av myntet är att arbeta med kontroller och uppföljningar, och ha bra rutiner för rapportering av överträdelser. Läs hela Intervjun i års- och hållbarhetsredovisningen.