European Payment Industry White Paper 2018

European Payment Industry White Paper 2018

Vår senaste rapport visar att sena och uteblivna betalningar är ett betydande problem för svenska företag. Under 2018 svarade 6 av 10 svenska små- och mellanstora företag att man har accepterat längre betaltider än man känner sig bekväm med, och vart fjärde företag uppgav att sena och uteblivna betalningar har hindrat dem från att växa.

European Payment Industry White Paper 2018 innehåller en sektorsövergripande översikt och branschnedbrytningar som visar hur sena betalningar påverkar europeiska företag och branscher, baserat på en undersökning bland finans-och kreditansvariga på 9607 företag i hela Europa (undersökningen genomfördes som en del av Intrums European Payment Report 2018). I Sverige medverkade 298 företag.

Resultatet av undersökningen visar att betalningskultur har varierande påverkan i olika sektorer. Vi har valt att titta närmare på hur det ser ut i tre branscher.

Tillverkande företag

Stor acceptans för längre betaltider

Nästan fyra av tio (39%) av de undersökta företagen säger att man accepterar längre betalningsvillkor när en kund begär det. I Europa svarar i genomsnitt 18 procent av företagen samma sak, vilket alltså är en betydligt lägre andel.

Vartannat företag hotas av sena och uteblivna betalningar

Nästan hälften (47 procent) av de intervjuade tillverkande företagen svarar att sena och uteblivna betalningar har medfört att företagets överlevnad hotats. I Europa ger bara 20 procent av de intervjuade företagen motsvarande svar.

Avsiktlig försening främsta orsaken till sena betalningar

När man tittar på samtliga länder i Europa uppfattas ekonomiska svårigheter bland köpande företag som den främsta orsaken till att leverantörer inte får betalt i tid. I den tillverkande sektorn i Sverige svarar däremot hela 86 procent av de undersökta företagen att man uppfattar avsiktliga förseningar som det vanligaste skälet till att man inte får betalt i tid.

 

Byggföretag

Betalningsvillkor förhandlas inte

Svenska företag i byggsektorn förhandlar inte betalningsvillkor med sina kunder i samma utsträckning som det genomsnittliga europeiska företaget. Bland de undersökta svenska företagen i byggbranschen svarar en tredjedel (33 procent) att man inte förhandlar betalningsvillkor med sina kunder, vilket är betydligt högre än det europeiska genomsnittet för alla branscher (19 procent).

Låg medvetenhet om EU-direktivet mot sena betalningar

Hela 84 procent av företagen i den här sektorn uppger att man inte känner till EU:s direktiv mot sena betalningar (Late Payment Directive), som infördes 2011. Bland alla undersökta europeiska företag svarar 72 procent att man inte känner till direktivet.

Ökade kreditrisker från köpande företag

Drygt vart fjärde (27 procent) av de intervjuade företagen i byggsektorn bedömer att deras kreditrisk kommer att öka under de kommande 12 månaderna, vilket är en betydligt högre andel än det europeiska genomsnittet på 12 procent.

Grossist och detaljhandeln

Låg andel kreditförluster

Svenska företag inom grossist- och detaljhandeln skrev under 2017 i genomsnitt av 0,36 procent av sina totala årliga intäkter till följd av kreditförluster. Det är betydligt lägre än genomsnittet för alla undersökta sektorer i Europa (1,69 procent).

Företag pressas att acceptera långa betalningsvillkor

En majoritet av företagen i den här branschen pressas att acceptera längre betaltider än man känner sig bekväm med. Fler än sju av tio intervjuade företag (72 procent) svarar att de har blivit ombedda att acceptera längre betalningsvillkor än man hade velat. Genomsnittet för samtliga företag i Europa är 55 procent.

Branschen är väl rustad mot sena och uteblivna betalningar

I grossist- och detaljhandeln vidtar de flesta företag förebyggande åtgärder för att skydda sig mot sena och uteblivna betalningar. Fler än tre fjärdedelar av de intervjuade företagen (77 procent) använder sig av förskottsbetalningar. Därefter är kreditupplysningar den vanligaste metoden. 45 procent av de undersökta företagen svarar att man lämnar in sina förfallna fakturor till en inkassobyrå, vilket är en högre andel än det europeiska genomsnittet för alla branscher (37 procent).

Beställ hela rapporten här