European Consumer Payment Report 2022

En ny rapport, European Consumer Report, framtagen av Intrum – vittnar om att den höga inflationen och ränteläget påverkar beteenden nu och framöver. När hushållens kostnader ökar snabbare än inkomsten är det en stor andel av svenskarna som anser att de kommer att få svårt att betala räkningarna.

European Consumer Payment Report 2022

Många indikatorer visar på att det ekonomiska läget sannolikt kommer att fortsätta vara dystert. Statistiska Centralbyråns inflationssiffror för oktober visar på ett utmanande läge med en inflationstakt på 9,3 procent.

Den höga inflationen kombinerat med Riksbankens räntehöjningar kommer enligt Konjunkturinstitutet innebära att Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. Det spär ytterligare på hushållens ekonomiska belastning givet att arbetslösheten också väntas öka.

 

Läs hela artikeln


Hushållens utgifter ökar i högre takt än inkomsterna

64 procent av svenska hushåll svarar att räkningarna ökar i högre takt än inkomsten. Bland de ekonomiska frågor som svenskarna oroar sig för att påverka deras ekonomiska välmående mest anger flest de ökande priserna på livsmedel (76%), följt av ökande priser på drivmedel och energi (71%) och höga räntor (51%).

Få hushåll tror att det ekonomiska läget kommer att förbättras på kort sikt

Inflationsoron är hög, nästan vartannat hushåll (44 %) anger att inflationen har en märkbart negativ påverkan på hushållets ekonomi, till skillnad från de fyra procent som uppger att de inte har påverkats eller förväntar sig påverkas av inflationen. Få (7%) tror att inflationens negativa effekter kommer att gå över inom det kommande halvåret, idag tror 34 procent att effekterna kommer att vara mellan ett och två år framåt.

Förändrade konsumentbeteenden – hushållen drar ned på sina utgifter

Förutom oron för att klara av att betala räkningar har det ekonomiska läget påverkat svenskarnas konsumentbeteenden. Nästan tre femtedelar (58%) säger sig ha eller planerar att ändra sina köpbeteenden till följd av den höga inflationen och 66 procent har blivit mer medvetna om hur de spenderar sina pengar.

“Efter många år av låg inflation och lös penningpolitik har stigande priser och räntor gjort europeiska konsumenter djupt pessimistiska inför framtiden. Många konsumenter som var relativt opåverkade under pandemin känner idag påverkan.”

Andrès Rubio, Acting President & CEO, Intrum

Webbinarium: Jump in bill-anxiety – how will European consumers buy and pay in the inflation storm

Webbinarium med innehåll baserat på rapporten hölls den 23 november och var på engelska.

 

Huvudtalare och panel granskade några av de mest framträdande reultaten från den senaste europeiska konsumentbetalningsrapporten för 2022 angående konsumenternas betalningsbeteende och förväntningar för de kommande 12 månaderna.

Det innehåller även rekomendationer hur du bäst hanterar dina kunder i en tid då konsumenternas privatekonomi utmanas på ett sätt som inte har skådats på flera decennier.

 

Se webbinariet


European Consumer Payment Report 2022

Den totala rapporten för alla 24 europeiska länder