17 november - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Vi värnar om din personliga integritet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder våra lösningar och tjänster. Den här sidan beskriver hur vi behandlar personlig information och var

Integritetspolicy

Denna policy rör vår behandling av dina personuppgifter som representant för vår befintliga eller framtida kund, leverantör eller affärspartner. Information om hur vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss för att utföra våra tjänster finns här.

Denna integritetspolicy omfattar också de personuppgifter som behandlas om våra hemsidebesökare.

 

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det Intrumbolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (också kallad den personuppgiftsansvarige) beror på vilket Intrumbolag du eller det bolag du representerar har en affärsrelation med:
- Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248)
- Intrum Finans AB (org. nr. 556885-5265)
- Intrum Invest AB (org. nr. 556786-4854), eller
- IntrumDelgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414)

Om du besöker vår hemsida eller våra lokaler är Intrum Sverige AB personuppgiftsansvarig.
Tillsammans benämns vi ”Intrum”, ”oss” eller ”vi”. Du kan kontakta oss via vårt Dataskyddsombud, DPO@se.intrum.com.
Denna integritetspolicy gäller alla ovan nämnda situationer, oavsett vilket Intrumbolag som är personuppgiftsansvarig.

 

Varför har ni tillgång till och varför behandlar ni mina personuppgifter?

För att ingå och uppfylla det avtal som vi har med dig eller det företag som du representerar är behandling av dina personuppgifter nödvändig. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på våra webbplatser eller i våra lokaler, beroende på hur du väljer att interagera med oss. Du kan vara intresserad av kurser eller evenemang som vi erbjuder eller information som vi tillhandahåller.
Du kan ha försett oss med dina personuppgifter eller så har vi fått tillgång till dem av det företag du representerar, eller med hjälp av offentliga register.

 

Har ni rätt att behandla mina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har en lagliga grund att göra det. Det innebär att behandlingen måste vara nödvändig för att uppfylla ett avtal där du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.


I enlighet med vårt berättigade intresse kan vi också använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra tjänster, prospekt, analyser, events, utbildningar som kan intressera dig, eller för att utföra nödvändiga eller önskvärda åtgärder som förväntas av den affärsförbindelse som du representerar.


Du kan också samtycka till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan till exempel samtycka till användningen av cookies på din dator när du besöker vår hemsida, eller till att vi skickar direktmarknadsföring eller personliga inbjudningar. För mer information om hur vi använder cookies, besök vår Cookie Policy här.


Vi kan också ha en laglig skyldighet att behandla dina personuppgifter inklusive för att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.


Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

 

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och varför?

Vi har nödvändig information för att hantera avtals- eller affärsförbindelser med dig eller det bolag du representerar. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, din yrkestitel och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.


För att kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter när det gäller exempelvis bekämpande av penningtvätt kan vi också behöva pass eller liknande identifikationshandling och tillhörande information (såsom information om din, eller dina närståendes, politiska utsatthet).


För våra anställdas säkerhet och för att hålla dina personuppgifter skyddade ber dig att uppge till exempel ditt namn, bolag och telefonnummer innan du släpps in i våra lokaler.


Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade ”känsliga personuppgifter”, till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).


För mer information om vilka personuppgifter vi samlar in med hjälp av cookies på vår hemsida, besök vår Cookie Policy här.

 

Behandlar ni några känsliga personuppgifter om mig?

Som huvudregel behandlar vi inte särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade ”känsliga personuppgifter”, till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).


Men, om du deltar vid något av våra events kan vi be dig dela med dig av dina matpreferenser eller allergier. Genom att tillhandahålla den informationen samtycker du till att vi behandlar uppgiften i enlighet med denna integritetspolicy för att uppfylla din begäran.

 

Måste jag ge er mina personuppgifter?

Beroende på situation kan det vara nödvändigt att du tillhandahåller vissa personuppgifter till oss. Om du till exempel besöker vår hemsida och ber oss skicka dig viss information måste vi använda din e-postadress för att kunna uppfylla din begäran.

 

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, marknadsföringskonsulter, juridiska företrädare och vår CRM systemleverantör. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra kunder om du representerar en leverantör som är en del av de tjänster vi erbjuder dem och till statliga myndigheter.


Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse.

 

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi komma att föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell inkasso kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller som kan få tillgång till dina uppgifter. De kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?


Vi kommer att behålla dina uppgifter under hela vår affärsrelation och i ett år därefter. Vi kan också vara legalt skyldig att spara dina personuppgifter i fem år från att vårt (eller företaget du representerar) affärsrelation har upphört för att förhindra och upptäcka bedrägeri, upptäcka och bevisa penningtvätt och för granskningar av skattemyndigheter.

Om du besöker våra lokaler kommer vi spara dina personuppgifter som du har lämnat i samband med besöket i 14 dagar.
Om du besöker vår hemsida, vänligen besök för Cookie Policy här för de gallringsrutiner som gäller där.

När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior, dock bara om och när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. Om säkerhetskopian ska raderas enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att radera dina personuppgifter fullständigt.

 

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Vi kommer som huvudregel inte använda dina personuppgifter för automatiska beslut.


Men, om du lämnar din e-postadress i samband med ett besök på vår hemsida (till exempel om du ber oss tillhandahålla viss information) så kan du, beroende på hur du väljer att interagera med oss i framtiden, automatiskt bli inkluderad i vårt ”prospect” register. Det betyder att du kommer få en poäng beroende på hur du agerar med oss, till exempel om du besöker vår hemsida, begär information, deltar på något av våra event, etc. Baserat på poängen kan vårt säljteam kontakta dig för att utforska eventuella affärsmöjligheter mellan oss.

 

Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter Vad betyder det? Rätt till tillgång Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om:
• Varför vi behandlar dina personuppgifter
• Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
• Vem vi delar dina personuppgifter med
• Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
• Vilka rättigheter du har
• Varifrån vi har fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
• Om behandlingen inkluderar automatiska beslut (så kallad profilering)
• Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.


All information ovan är tillgänglig i denna integritetspolicy.
Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.


Rätt till rättelse Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.


Rätt att bli glömd Om vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att begära att vi raderar denna information.


Rätt till begränsning Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och till dess att vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter (eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner) har du rätt till begränsad behandling. Det betyder att vi (med undantag för lagring) endast har rätt att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd, om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.


Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.


Rätt att invända Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter, eller om du vill att ett automatiskt beslut ska omprövas, har du rätt att invända mot vår behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Du har också rätt att närsomhelst invända mot direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan personuppgiftsansvarig.


Återkallande av samtycke Intrum behandlar som huvudregel inte dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Eftersom ditt samtycke kan vara nödvändigt i vissa situationer (till exempel för användandet av cookies på din dator) vill vi dock informera dig om att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. Vi kommer då sluta med just den behandlingen.


För information om hur du avstår från användningen av cookies, besök vår Cookie Policy här.


Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om din begäran.

 

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?

Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål.
Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com


Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och dess förfaranden för klagomål finns här:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

 

Registrerades rättigheter

Om du vill skicka en begäran om dina integritetsrättigheter kan du skicka en elektronisk begäran här.

Personuppgiftsincident

Intrum har ansvar för att säkerställa lämplig och proportionell säkerhet för de personuppgifter vi behandlar och rapporterar incidenter som sannolikt inte kommer att medföra risk för individers rättigheter och friheter till tillsynsmyndigheten. Om detta sannolikt medför en hög risk för enskilda personers rättigheter och friheter, är vi också skyldiga att informera den berörda personen utan onödigt dröjsmål. För att hjälpa oss att uppfylla dessa viktiga förpliktelser uppmanar vi dig att genom detta formulär informera oss om eventuella incidenter som du är medveten om. 

 

Vi använder oss av cookies på vår webbplats (www.intrum.se)

Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt).

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Intrums webbplats.

Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • vem som använder informationen
  • hur cookies kan undvikas

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies.

 

Vad är Cookies och vad används de till?
Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

 

Några exempel på vad cookies kan användas till:
När du loggar in på en webbplats placeras en cookie på din dator. Vid varje sidbläddring skickar din dator cookien till den webbplats du besöker och med hjälp av cookien kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida.

När du vill skräddarsy webbplatser efter dina preferenser. Det kan gälla formgivning på en webbplats du ofta besöker, anpassad kontrast eller teckenstorlek eller anpassad sortering eller urval.

På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.

Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.

Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är tredjepartskakor.

 

Olika typer av Cookies 

Cookies kan delas in i kategorier beroende på dess funktion.

Nödvändiga: Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera. Det gäller exempelvis vid inloggning till Mina sidor, för att identifiera och verifiera användaren. Om du nekar dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja den aktuella funktionaliteten.

Presentation och funktion: Dessa gör ditt användande av webbplatsen enklare och mer personlig. Exempelvis för att anpassa information och erbjudanden till sådant som du tidigare visat intresse för. Dessa cookies används även till att samla in information (t.ex. populära sidor och användarmönster) om Intrums besökares användning av webbplatsen så att Intrum kan förbättra webbplatsen och Intrums digitala tjänster. Om du nekar dessa cookies kommer funktionaliteten på Intrums digitala tjänster begränsas.

Marknadsföring: Dessa är ofta tredjepartscookies d.v.s. de sätts inte av Intrum men av någon av Intrums samarbetspartners. Dessa cookies använder information om ditt användande av Intrums och andra webbplatser, t.ex. webbplatser du besöker eller annonser du svarar på, för att senare kunna tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig, både på Intrums och andras webbplatser. Dessa annonser kallas ”intressebaserade annonser” eftersom syftet är att du endast ska behöva se annonser som passar dina intressen. Om du nekar dessa cookies riskerar din användarupplevelse minska.

 

Om du vill undvika Cookies 

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Du finner även mer information på www.youronlinechoices.eu

Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte Intrum. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där.

Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

 

Varför använder Intrum Cookies?

Genom att använda cookies känner Intrums webbplats igen din enhet när du besöker oss igen och du slipper ange vissa data varje gång du använder Intrums digitala tjänster. Cookies hjälper även Intrum att anpassa tjänsterna efter dina behov. Genom att cookien håller ordning på vad du tidigare visat intresse för så kan Intrum visa information och erbjudanden som förhoppningsvis passar just dina önskemål. Webbplatsen blir helt enkelt enklare att använda.

 

Vilka Cookies Intrum använder

På Intrums digitala tjänster samlas information in och sparas med teknologi från olika mätverktyg. Informationen kan användas för att skapa profiler under en pseudonym. Cookies kan användas till detta. Vi använder oss också av tredjeparts cookies, de används oftast till att mäta trafik och avgöra vilken tjänst du senast besökte.

Strictly Necessary Cookies

First Party

Värd: www.intrum.se
Namn: ASP.NET_SessionIdBeskrivning: Allmän användning sk. session cookie, används av webbplatser skrivna med Microsoft. NET-baserad teknik och används för att upprätthålla en anonymiserad användarsession.
Livslängd: Session

Värd: www.intrum.se
Namn: __RequestVerificationToken
Beskrivning: Detta är en cookie som ska motverka förfalskning och används av webbapplikationer byggda med ASP.NET MVC-teknik, skapad för att stoppa obehörig publicering av innehåll på en webbplats. Den innehåller ingen information om användaren och förstörs när webbläsaren stängs.
Livslängd: Session

Värd:  www.intrum.se
Namn: OptanonAlertBoxClosed
Beskrivning: Denna cookie används av webbplatser som använder sig av OneTrust. Cookien sätts efter att besökare har sett meddelandet om cookieinformation och när de aktivt stänger meddelandet. Det gör det möjligt för webbplatsen att inte visa meddelandet mer än en gång till en användare. Cookien innehåller ingen personlig information.
Livslängd: Ett år

Värd: www.intrum.se
Namn: OptanonConsent
Beskrivning: Denna cookie sätts in av lösningen för cookieöverensstämmelse från OneTrust. Den lagrar information om de kategorier av cookies som webbplatsen använder och om besökare har gett eller återkallat samtycke för användning av varje kategori. Detta gör det möjligt för webbplatsägare att förhindra att cookies i varje kategori sätts i användarens webbläsare, när samtycke inte ges. Cookien har en normal livslängd på ett år, så att återkommande besökare till webbplatsen kommer att komma ihåg sina preferenser. Den innehåller ingen information som kan identifiera webbplatsbesökaren.
Livslängd: Ett år

 

Performance Cookies

First Party

Google ( _gid; _gat; _ga)
Dessa kakor används för att samla information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss förbättra webbplatsen. Cookies samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon. Informationen visar antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökare har kommit till webbplatsen och sidorna de besökte.

Läs Googles översikt över integritet och skydd av data här: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Värd: www.intrum.se
Namn: _gid
Beskrivning: Denna cookie är associerad med Google Universal Analytics, den lagrar och uppdaterar ett unikt värde för varje besökt sida.
Livslängd: en dag

Värd: www.intrum.se
Namn: _gat_UA-118269715-25; _gat_UA-118269715-20; _gat_UA-nnnnnnn-nn
Beskrivning: Detta är en typ av mönster-cookie uppsatt av Google Analytics, där mönsterelementet i namnet innehåller det unika identitetsnumret för kontot eller webbplatsen det hänför sig till. Det är en variant av _gat-cookien som används för att begränsa mängden data registrerad av Google på webbplatser med hög trafikvolym.
Livslängd: några sekunder

Värd: www.intrum.se
Namn: _ga
Beskrivning: Den här cookien är associerad med Google Universal Analytics - vilket är en betydande uppdatering av Googles mer vanliga analystjänst. Denna cookie används för att skilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en klientidentifierare. Det ingår i varje sidförfrågan på en webbplats och används för att beräkna besökares, session- och kampanjdata för webbplatsrapporteringsrapporter. Som standard är det inställt att löpa ut efter 2 år, även om detta kan anpassas av webbplatsägare.
Livslängd: 2 år

 

Targeting Cookies

First Party

Albacross
Information about Albacross’ processing of your personal data

We inform you regarding the processing of personal data on behalf of Albacross Nordic AB (“Albacross”).

Information collected from cookies set in your device that qualify as personal data will be processed by Albacross, a company offering lead identification and ad targeting services with offices in Stockholm and Krakow. Please see below for full contact details.

The purpose for the processing of the personal data is that it enables Albacross to improve a service rendered to us and our website (e.g “Lead Generation” service), by adding data to their database about companies. The Albacross database will in addition to “Lead Generation” be used for targeted advertising purposes towards companies and for this purpose data will be transferred to third party data service providers. For the purpose of clarity, targeted advertising regards companies, not towards individuals.

The data that is collected and used by Albacross to achieve this purpose is information about the IP-address from which you visited our website, and technical information that enables Albacross to tell apart different visitors from the same IP-address. Albacross stores the domain from form input in order to correlate the IP-address with your employer.

For the full information about our processing of personal data, please see Albacross’ Privacy Policy.

Värd: www.intrum.se (Albacross)
Namn: nQ_cookieId ; nQ_visitId
Beskrivning: Persistent cookie. Purpose and data that is stored: Identify user; Identify user session.
Livslängd: 1 år

 

Pardot
Salesforce Pardot är den Marketing Automation-plattform som vi använder för att kommunicera med dem som har valt den. Cookies används för att skilja unika användare genom att tilldela ett slumpmässigt genererat nummer som en identifierare. Cookies ställs endast in när besökaren är inne på en av våra företags- /tjänstesidor och de hjälper oss att ge besökaren relevant information.

Värd: www.intrum.se (Pardot)
Namn: visitor_id700283-hash; visitor_id#####
Beskrivning: Detta är en typ av mönster-cookie som lägger till en unik identifierare för en webbplatsbesökare, som används för spårningsändamål. Cookies i den här domänen har en livslängd på 10 år.
Livslängd:10 år

 

Third Party

Värd: www2.intrum.com (Pardot)
Namn: pardot                    
Beskrivning: Detta är en mönster-cookie som lägger till en unik identifierare för en webbplatsbesökare, som används för spårningsändamål.
Livslängd: Session

Värd: www2.intrum.com (Pardot)
Namn: visitor_id700283-hash; visitor_id#####
Beskrivning: Detta är en mönster-cookie som lägger till en unik identifierare för en webbplatsbesökare, som används för spårningsändamål.
Livslängd: 10 år

Värd: pardot.com (Pardot)
Namn: visitor_id700283-hash; visitor_id#####
Beskrivning: Detta är en mönster-cookie som lägger till en unik identifierare för en webbplatsbesökare, som används för spårningsändamål.
Livslängd:10 år

Värd: pi.pardot.com (Pardot)
Namn: lpv700283              
Beskrivning: Denna domän ägs av Pardot, en marketing automation plattform som tillhandahåller tjänster till företag.
Livslängd: några sekunder

Värd: pi.pardot.com (Pardot)
Namn: pardot
Beskrivning: Denna domän ägs av Pardot, en marketing automation plattform som tillhandahåller tjänster till företag.
Livslängd: Session

Värd: pi.pardot.com (Pardot)
Namn: visitor_id700283-hash; visitor_id#####
Beskrivning: Detta är en mönster-cookie som lägger till en unik identifierare för en webbplatsbesökare, som används för spårningsändamål. Cookien i den här domänen har en livslängd på 10 år.
Livslängd: 10 år

LinkedIn

Host: ads.linkedin.com
Name: lang  
Description: This domain is owned by LinkedIn, the business networking platform. This sub-domain is connected with LinkedIn's marketing services that enable website owners to gain insight into types of users on their site based on LinkedIn profile data, to improve targeting.
Lifespan: Session

Host: linkedin.com
Name: lissc, lifespan: a year
Name: UserMatchHistory, lifespan: a month
Name: bscookie, lifespan: 2 years
Name: bcookie, lifespan: 7980 years
Name: lang, lifespan: Session
Name: lidc, lifespan: a day

Description: This domain is owned by LinkedIn, the business networking platform. It typically acts as a third party host where website owners have placed one of its content sharing buttons in their pages, although its content and services can be embedded in other ways. Although such buttons add functionality to the website they are on, cookies are set regardless of whether or not the visitor has an active Linkedin profile, or agreed to their terms and conditions. For this reason it is classified as a primarily tracking/targeting domain.

 

YouTube
YouTube samlar in användardata genom videor inbäddade på andra webbplatser, detta är en förlängning av Googles tjänster för att visa relevant reklam för besökare på sina egna och andra webbplatser. Cookies används också för att spåra visningar.

Värd: youtube.com
Namn: YSC
Beskrivning: YouTube är en Google-ägd plattform för värd och delning av videor. YouTube samlar in användardata genom videor som är inbäddade på webbplatser, som sammanställs med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad annonsering för webbesökare på ett brett spektrum av sina egna och andra webbplatser.
Livslängd: Session

Värd: youtube.com
Namn: GPS
Beskrivning: YouTube är en Google-ägd plattform för värd och delning av videor. YouTube samlar in användardata genom videor som är inbäddade på webbplatser, som sammanställs med profildata från andra Google-tjänster för att visa riktad annonsering för webbesökare på ett brett spektrum av sina egna och andra webbplatser.
Livslängd: 7980 år

Värd: youtube.com
Namn: VISITOR_INFO1_LIVE
Beskrivning: Denna cookie används som en unik identifierare för att spåra visning av videor.
Livslängd: 7980 år

 

Google (test_cookie; IDE)
Dessa cookies används för att samla information om hur besökare använder vår webbplats. Vi använder informationen för att sammanställa rapporter och för att hjälpa oss förbättra webbplatsen. Cookies samlar in information på ett sätt som inte direkt identifierar någon, inklusive antalet besökare på webbplatsen, där besökare har kommit till webbplatsen från och sidorna de besökte.

Läs Googles översikt över integritet och skydd av data här: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Värd: doubleclick.net
Namn: test_cookie
Beskrivning: Den här domänen ägs av Doubleclick (Google). Doubleclick är Googles erbjudande av realtidsbudgivning för annonsering.
Livslängd: några sekunder

Värd: doubleclick.net
Namn: IDE   
Beskrivning: Den här domänen ägs av Doubleclick (Google). Doubleclick är Googles erbjudande av realtidsbudgivning för annonsering.
Livslängd: Ett år

Värd: doubleclick.net
Namn: IDE
Beskrivning: Den här domänen ägs av Doubleclick (Google). Doubleclick är Googles erbjudande av realtidsbudgivning för annonsering.
Livslängd: 2 år

 

Programmatic

Värd: adnxs.com
Name: uuid2
Description: This domain is owned by AppNexus Inc. The company provides a range of online advertising technology and services.
Lifespan: 3 months

Värd: bidswitch.net
Namn: tuuid ; c ; tuuid_lu
Beskrivning: Den här domänen ägs av IPONWEB och används för att tillhandahålla en plattform för realtidsbudgivning för online-annonsering.
Livslängd: Ett år

Värd: bluekai.com
Namn: bkdc; bkpa; bku
Beskrivning: Den här domänen ägs av Blue Kai. Huvudsakliga verksamhet är: Målgruppsanpassad reklam.
Livslängd: 6 månader

Värd: bs.serving-sys.com
Namn: r1
Beskrivning: Denna domän ägs av Sizmek (tidigare DG MediaMind). De tillhandahåller reklamtjänster genom flera plattformar.
Livslängd: Session

Värd: casalemedia.com
Namn: CMST
Beskrivning: Denna domän ägs av Casale Media. Huvudsaklig verksamhet är annonsering.
Livslängd: En dag

Värd: casalemedia.com
Namn: CMID; CMRUM3
Beskrivning: Denna domän ägs av Casale Media. Huvudsaklig verksamhet är annonsering.
Livslängd: Ett år

Värd: casalemedia.com
Namn: CMPS; CMPRO
Beskrivning: Denna domän ägs av Casale Media. Huvudsaklig verksamhet är annonsering.
Livslängd: 3 månader

Värd: demdex.net

Namn: demdex
Beskrivning: Denna cookie hjälper Adobe Audience Manager att utföra grundläggande funktioner som besökaridentifiering, ID-synkronisering, segmentering, modellering, rapportering etc.
Livslängd: 6 månader

Värd: dpm.demdex.net
Name: dpm
Beskrivning: Den här domänen ägs av Adobe Audience Manager. Den huvudsakliga verksamheten är onlineprofilering för riktad marknadsföring.
Livslängd: 6 månader

Värd: everesttech.net
Namn: everest_g_v2
Beskrivning: Den här domänen ägs av Adobe. Den huvudsakliga verksamheten är annonsering.
Livslängd: Ett år

Värd: eyeota.net
Namn: SERVERID, livslängd: några sekunder
Namn: mako_uid, livslängd: Ett år
Beskrivning: Den här domänen ägs av Eyeota, ett globalt företag som specialiserat sig på publikdata för att möjliggöra riktad reklam baserad på besökares profilering.

Värd: media.net
Namn: gdpr_status, livslängd: 6 månader
Namn: data-rk, livslängd: Ett år
Beskrivning: Media.net är ett globalt nätverk för reklamteknologi.

Värd: krxd.net
Namn: _kuid_
Beskrivning: Denna domän ägs av Krux Digital, ett amerikanskt företag som tillhandahåller en datahanteringsplattform som möjliggör realtidsprofilering av besökares intressen.
Livslängd: 6 months

Värd: live.rezync.com
Namn: sd-session-id
Beskrivning: Registrerar data om besökaren. Information som flera besök och flera webbplatser, används för att mäta effektiviteten i reklam på webbplatser.
Livslängd:5 år

Värd: rezync.com
Namn: zync-uuid
Beskrivning: Ställer in ett unikt ID för besökaren som gör det möjligt för tredjepartsannonsörer att rikta in sig på besökaren med relevant annons. Denna tjänst tillhandahålls av tredjeparts annons-hub, vilket underlättar realtidsbudgivning för annonsörer.
Livslängd:10 år

Värd: rfihub.com
Namn: euds; ruds
Beskrivning: Domänen ägs av Rocketfuel. Den huvudsakliga verksamheten är annonsering.
Livslängd: Session

Värd: rfihub.com
Namn: eud; rud;
Beskrivning: Domänen ägs av Rocketfuel. Den huvudsakliga verksamheten är annonsering.
Livslängd: Ett år

Värd: rlcdn.com
Namn: pxrc
Beskrivning: Denna domän ägs av Live Ramp Inc, leverantörer av en plattform för riktad marknadsföring och profilering.
Livslängd: några sekunder

Värd: serving-sys.com
Namn: eyeblaster
Beskrivning: Denna domän ägs av Sizmek (tidigare DG MediaMind). De tillhandahåller reklamtjänster med flera plattformar.
Livslängd: några sekunder

Värd: serving-sys.com
Namn: um2; u2
Beskrivning: Denna domän ägs av Sizmek (tidigare DG MediaMind). De tillhandahåller reklamtjänster med flera plattformar.
Livslängd 3 månader

Värd: spotxchange.com
Namn: audience
Beskrivning: Den här domänen ägs av spotxchange. Den huvudsakliga verksamheten är videoreklam.
Livslängd: Ett år

Värd: yahoo.com
Namn: A3; B
Beskrivning: Denna domän ägs av Yahoo. Den huvudsakliga verksamheten är sök / reklam
Livslängd: Ett år

 

Hur ändrar jag mina cookie-inställningar?

Många webbläsare tillåter viss kontroll av de flesta cookies genom webbläsarinställningarna. Besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org för att lära dig mer om cookies. Här kan du också se vilka cookies som har satts in.

Ta reda på hur du hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna:


För information om andra webbläsare, besök webbläsarutvecklarens webbplats.

Det kan finnas andra cookies än de som finns i listade ovan men vi uppdaterar listan med jämna mellanrum.

Kontakt
Intrum AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Texten senast uppdaterad: 2020-04-27