26 mars - uppdatering av Covid-19s påverkan på Intrums verksamhet 

Läs om det här

Vi värnar om din personliga integritet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder våra lösningar och tjänster. Den här sidan beskriver hur vi behandlar personlig information och var

Integritetspolicy

Denna policy rör vår behandling av dina personuppgifter som representant för vår befintliga eller framtida kund, leverantör eller affärspartner. Information om hur vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss för att utföra våra tjänster finns här.

Denna integritetspolicy omfattar också de personuppgifter som behandlas om våra hemsidebesökare.

 

Vem ansvarar för behandlingen av mina personuppgifter?

Det Intrumbolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (också kallad den personuppgiftsansvarige) beror på vilket Intrumbolag du eller det bolag du representerar har en affärsrelation med:
- Intrum Sverige AB (org. nr. 556134-1248)
- Intrum Finans AB (org. nr. 556885-5265)
- Intrum Invest AB (org. nr. 556786-4854), eller
- IntrumDelgivningsservice AB (org. nr. 556397-1414)

Om du besöker vår hemsida eller våra lokaler är Intrum Sverige AB personuppgiftsansvarig.
Tillsammans benämns vi ”Intrum”, ”oss” eller ”vi”. Du kan kontakta oss via vårt Dataskyddsombud, DPO@se.intrum.com.
Denna integritetspolicy gäller alla ovan nämnda situationer, oavsett vilket Intrumbolag som är personuppgiftsansvarig.

 

Varför har ni tillgång till och varför behandlar ni mina personuppgifter?

För att ingå och uppfylla det avtal som vi har med dig eller det företag som du representerar är behandling av dina personuppgifter nödvändig. Vi kan också behandla personuppgifter om besökare på våra webbplatser eller i våra lokaler, beroende på hur du väljer att interagera med oss. Du kan vara intresserad av kurser eller evenemang som vi erbjuder eller information som vi tillhandahåller.
Du kan ha försett oss med dina personuppgifter eller så har vi fått tillgång till dem av det företag du representerar, eller med hjälp av offentliga register.

 

Har ni rätt att behandla mina personuppgifter?

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter om vi har en lagliga grund att göra det. Det innebär att behandlingen måste vara nödvändig för att uppfylla ett avtal där du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan du ingår ett avtal.


I enlighet med vårt berättigade intresse kan vi också använda dina personuppgifter för att ge dig information om våra tjänster, prospekt, analyser, events, utbildningar som kan intressera dig, eller för att utföra nödvändiga eller önskvärda åtgärder som förväntas av den affärsförbindelse som du representerar.


Du kan också samtycka till behandlingen av dina personuppgifter. Du kan till exempel samtycka till användningen av cookies på din dator när du besöker vår hemsida, eller till att vi skickar direktmarknadsföringsmaterial eller personliga inbjudningar. För mer information om hur vi använder cookies, besök vår Cookie Policy här.


Vi kan också ha en laglig skyldighet att behandla dina personuppgifter inklusive för att förhindra, övervaka och bevisa bedrägeri, bekämpa penningtvätt och annan brottslig verksamhet.


Dina personuppgifter kommer att förvaras på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

 

Vilka personuppgifter behandlar ni om mig och varför?

Vi har nödvändig information för att hantera avtals- eller affärsförbindelser med dig eller det bolag du representerar. För att kunna kommunicera med dig och säkerställa en trygg och korrekt identifiering behöver vi ditt namn, din yrkestitel och kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-postadress.


För att kunna uppfylla våra lagenliga skyldigheter när det gäller exempelvis bekämpande av penningtvätt kan vi också behöva pass eller liknande identifikationshandling och tillhörande information (såsom information om din, eller dina närståendes, politiska utsatthet).


För våra anställdas säkerhet och för att hålla dina personuppgifter skyddade ber dig att uppge till exempel ditt namn, bolag och telefonnummer innan du släpps in i våra lokaler.


Om inte annat avtalas med dig eller är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk kommer vi inte att inkludera särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade ”känsliga personuppgifter”, till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).


För mer information om vilka personuppgifter vi samlar in med hjälp av cookies på vår hemsida, besök vår Cookie Policy här.

 

Behandlar ni några känsliga personuppgifter om mig?

Som huvudregel behandlar vi inte särskilda kategorier av personuppgifter (så kallade ”känsliga personuppgifter”, till exempel uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackföreningar och behandling av uppgifter som rör hälsa eller sexliv).


Men, om du deltar vid något av våra events kan vi be dig dela med dig av dina matpreferenser eller allergier. Genom att tillhandahålla den informationen samtycker du till att vi behandlar uppgiften i enlighet med denna integritetspolicy för att uppfylla din begäran.

 

Måste jag ge er mina personuppgifter?

Beroende på situation kan det vara nödvändigt att du tillhandahåller vissa personuppgifter till oss. Om du till exempel besöker vår hemsida och ber oss skicka dig viss information måste vi använda din e-postadress för att kunna uppfylla din begäran.

 

Kommer ni att dela mina personuppgifter med andra?

Vi kan dela dina personuppgifter med våra leverantörer som underlättar och/eller tillhandahåller delar av våra tjänster, t.ex. utskrifts- och posttjänster, marknadsföringskonsulter, juridiska företrädare och vår CRM systemleverantör. Vi kan också dela dina personuppgifter med våra kunder om du representerar en leverantör som är en del av de tjänster vi erbjuder dem och till statliga myndigheter.


Våra anställda kommer att ha tillgång till personuppgifterna. I sådana fall kommer åtkomst bara att ges om det är nödvändigt för de syften som beskrivs och bara om den anställde är bunden av en sekretessförpliktelse.

 

Kommer mina personuppgifter att föras över till ett annat land?

Eftersom vi är en del av Intrumkoncernen kan vi komma att föra över dina uppgifter till ett annat land. Om vi gör det kommer vi att säkerställa att det finns lämpliga skyddsmekanismer för att uppfylla EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Generellt kommer dina personuppgifter inte att föras ut ur Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vid internationell inkasso kan dina personuppgifter dock föras över till något av våra ombud som arbetar i det aktuella landet. Vi använder också utomstående tjänsteleverantörer för lagring eller som kan få tillgång till dina uppgifter. De kan finnas utanför EES, inklusive, men inte begränsat till, USA. Vi kommer aldrig att föra ut dina personuppgifter utanför EES utan att säkerställa säkerheten för och skyddet av dina personuppgifter. Därför ser vi till att alla mottagare har undertecknat EU:s standardklausuler för att motivera överföringen, eller att landet garanterar ett tillfredsställande skydd enligt sin dataskyddslagstiftning. Vi kan också använda Privacy Shield-programmet, som är ett program där amerikanska företag kan förplikta sig att hålla en högre skyddsnivå för personuppgifter än den som krävs enligt amerikansk lag. Vi kan lämna ut information utanför de här grupperna för att bidra till att förhindra bedrägeri, eller om det krävs av oss enligt lag.

 

Hur länge sparar ni mina personuppgifter?


Vi kommer att behålla dina uppgifter under hela vår affärsrelation och i ett år därefter. Vi kan också vara legalt skyldig att spara dina personuppgifter i fem år från att vårt (eller företaget du representerar) affärsrelation har upphört för att förhindra och upptäcka bedrägeri, upptäcka och bevisa penningtvätt och för granskningar av skattemyndigheter.

Om du besöker våra lokaler kommer vi spara dina personuppgifter som du har lämnat i samband med besöket i 14 dagar.
Om du besöker vår hemsida, vänligen besök för Cookie Policy här för de gallringsrutiner som gäller där.

När det gäller säkerhetskopior kommer vi också att radera dina personuppgifter i våra säkerhetskopior, dock bara om och när det är dags att göra nya säkerhetskopior enligt vår policy om säkerhetskopiering. Om säkerhetskopian ska raderas enligt vår policy om säkerhetskopiering kommer vi att radera dina personuppgifter fullständigt.

 

Kommer jag att bli föremål för automatiska beslut?

Vi kommer som huvudregel inte använda dina personuppgifter för automatiska beslut.


Men, om du lämnar din e-postadress i samband med ett besök på vår hemsida (till exempel om du ber oss tillhandahålla viss information) så kan du, beroende på hur du väljer att interagera med oss i framtiden, automatiskt bli inkluderad i vårt ”prospect” register. Det betyder att du kommer få en poäng beroende på hur du agerar med oss, till exempel om du besöker vår hemsida, begär information, deltar på något av våra event, etc. Baserat på poängen kan vårt säljteam kontakta dig för att utforska eventuella affärsmöjligheter mellan oss.

 

Vad har jag för rättigheter?

Det är viktigt att du förstår att det är dina personuppgifter som vi behandlar och att vi vill att du känner dig trygg med att vi gör det. Även om vi inte behöver ditt tillstånd för att behandla dina personuppgifter har du många rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter Vad betyder det? Rätt till tillgång Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, inklusive information om:
• Varför vi behandlar dina personuppgifter
• Vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
• Vem vi delar dina personuppgifter med
• Hur länge vi lagrar dina personuppgifter eller kriterierna för att fastställa denna tidsperiod
• Vilka rättigheter du har
• Varifrån vi har fått dina personuppgifter (om vi inte har fått dem från dig)
• Om behandlingen inkluderar automatiska beslut (så kallad profilering)
• Om dina personuppgifter har förts över till ett land utanför EES, hur vi garanterar skyddet av dina personuppgifter.


All information ovan är tillgänglig i denna integritetspolicy.
Du har också rätt att begära en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Ytterligare kopior medför dock en avgift.


Rätt till rättelse Det är viktigt att vi har rätt information om dig och vi uppmanar dig att meddela oss om några av dina personuppgifter är felaktiga, t.ex. om du har bytt namn eller flyttat.


Rätt att bli glömd Om vi behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du rätt att begära att vi raderar denna information.


Rätt till begränsning Från den tid då du begär att vi korrigerar dina personuppgifter eller invänder mot behandlingen och till dess att vi har lyckats undersöka frågan eller bekräfta riktigheten hos dina personuppgifter (eller ändrat dem i enlighet med dina instruktioner) har du rätt till begränsad behandling. Det betyder att vi (med undantag för lagring) endast har rätt att behandla dina personuppgifter med ditt tillstånd, om det är nödvändigt med hänvisning till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller om det finns ett viktigt allmänintresse i behandlingen.


Du har också rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen är olaglig men du inte vill att vi ska radera personuppgifterna.


Rätt att invända Om du anser att vi inte har rätt att behandla dina personuppgifter, eller om du vill att ett automatiskt beslut ska omprövas, har du rätt att invända mot vår behandling. I så fall har vi bara rätt att fortsätta med behandlingen om vi kan visa tvingande skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Vi har dock alltid rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.


Du har också rätt att närsomhelst invända mot direkt marknadsföring.
Rätt till dataportabilitet Du har rätt att begära att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss för behandling baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal överlämnade till dig i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format. Du har också rätt att begära att denna information förs över till en annan personuppgiftsansvarig.


Återkallande av samtycke Intrum behandlar som huvudregel inte dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Eftersom ditt samtycke kan vara nödvändigt i vissa situationer (till exempel för användandet av cookies på din dator) vill vi dock informera dig om att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke för den specifika behandlingen. Vi kommer då sluta med just den behandlingen.


För information om hur du avstår från användningen av cookies, besök vår Cookie Policy här.


Vi kommer också att meddela andra som vi kan ha delat dina personuppgifter med om din begäran.

 

Hur kan jag klaga på användningen av mina personuppgifter eller utöva mina rättigheter?

Om du missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter, inbegripet i förhållande till någon av de rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud så utreder vi ditt klagomål.
Dataskyddsombud: DPO@se.intrum.com


Om du inte är nöjd med vårt svar eller anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett orättvist eller olagligt sätt kan du klaga hos Datainspektionen. Mer information om Datainspektionen och dess förfaranden för klagomål finns här:

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/

Om du har fler frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

 

Registrerades rättigheter

Om du vill skicka en begäran om dina integritetsrättigheter kan du skicka en elektronisk begäran här.

Personuppgiftsincident

Intrum har ansvar för att säkerställa lämplig och proportionell säkerhet för de personuppgifter vi behandlar och rapporterar incidenter som sannolikt inte kommer att medföra risk för individers rättigheter och friheter till tillsynsmyndigheten. Om detta sannolikt medför en hög risk för enskilda personers rättigheter och friheter, är vi också skyldiga att informera den berörda personen utan onödigt dröjsmål. För att hjälpa oss att uppfylla dessa viktiga förpliktelser uppmanar vi dig att genom detta formulär informera oss om eventuella incidenter som du är medveten om. 

 

Vi använder oss av cookies på vår webbplats (www.intrum.se)

Genom att inte stänga av cookies i din webbläsare och fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy och underliggande behandling av personuppgifter (om tillämpligt).

Du kan ändra ditt val genom att när som helst ändra din webbläsares inställningar. Om du inaktiverar cookies kan det negativt påverka din användning av Intrums webbplats.

Besökare av en webbplats som använder cookies ska få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad dessa cookies används till
  • vem som använder informationen
  • hur cookies kan undvikas

Dessutom ska du som besökare samtycka till användningen av cookies t.ex. genom din webbläsares inställningar, men även ges möjlighet att vägra cookies.

 

Vad är Cookies och vad används de till?
Cookies är små textfiler som sänds till och lagras på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet. En del är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Det finns två typer av cookies; permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period för att kunna anpassa webbplatsen efter dina önskemål, val och intressen. De används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte webbplatsen. När utgångsdatumet passerats raderas cookien när du återvänder till den webbplats som skapade den. Sessionscookies placeras temporärt på din dator när du besöker webbplatsen och skickas mellan din dator och servern under tiden du besöker webbplatsen och raderas när du stänger din webbläsare. Den används exempelvis för att hålla reda på vilket språk du valt.

 

Några exempel på vad cookies kan användas till:
När du loggar in på en webbplats placeras en cookie på din dator. Vid varje sidbläddring skickar din dator cookien till den webbplats du besöker och med hjälp av cookien kan webbplatsen konstatera att du är inloggad och slipper uppge användarnamn och lösenord för varje ny sida.

När du vill skräddarsy webbplatser efter dina preferenser. Det kan gälla formgivning på en webbplats du ofta besöker, anpassad kontrast eller teckenstorlek eller anpassad sortering eller urval.

På webbplatser som säljer tjänster används cookies för att göra det smidigt att boka eller beställa.

Registrera vilka personer som besökt vilka sidor på en webbplats. Den informationen kan sedan användas för att välja rätt annons eller på annat sätt skräddarsy de sidor användaren får se. Många cookies som används för annonsering och skräddarsytt innehåll är tredjepartscookies.

Följa upp trafiken genom statistik för att kunna förbättra webbplatsen och för att lära sig mer om olika målgrupper. Många cookies som används för statistik är tredjepartskakor.

 

Olika typer av Cookies 

Cookies kan delas in i kategorier beroende på dess funktion.

Nödvändiga: Dessa är nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera. Det gäller exempelvis vid inloggning till Mina sidor, för att identifiera och verifiera användaren. Om du nekar dessa cookies kommer du inte att kunna nyttja den aktuella funktionaliteten.

Presentation och funktion: Dessa gör ditt användande av webbplatsen enklare och mer personlig. Exempelvis för att anpassa information och erbjudanden till sådant som du tidigare visat intresse för. Dessa cookies används även till att samla in information (t.ex. populära sidor och användarmönster) om Intrums besökares användning av webbplatsen så att Intrum kan förbättra webbplatsen och Intrums digitala tjänster. Om du nekar dessa cookies kommer funktionaliteten på Intrums digitala tjänster begränsas.

Marknadsföring: Dessa är ofta tredjepartscookies d.v.s. de sätts inte av Intrum men av någon av Intrums samarbetspartners. Dessa cookies använder information om ditt användande av Intrums och andra webbplatser, t.ex. webbplatser du besöker eller annonser du svarar på, för att senare kunna tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig, både på Intrums och andras webbplatser. Dessa annonser kallas ”intressebaserade annonser” eftersom syftet är att du endast ska behöva se annonser som passar dina intressen. Om du nekar dessa cookies riskerar din användarupplevelse minska.

 

Om du vill undvika Cookies 

Cookies används inte för att skada eller förstöra din dator och de flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Om du trots allt inte vill tillåta cookies kan du vägra cookies i din webbläsares inställning och radera cookies som finns sparade på din hårddisk. Du kan även ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa cookien. Mer information om detta får du från tillverkaren av din webbläsare. Du finner även mer information på www.youronlinechoices.eu

Vissa tredjepartscookies kontrollerar dock inte Intrum. Dessa kan endast stängas av på respektive webbplats och i enlighet med de instruktioner som framgår där.

Nekar du cookies kan det medföra att de digitala tjänsterna inte fungerar som avsett.

 

Varför använder Intrum Cookies?

Genom att använda cookies känner Intrums webbplats igen din enhet när du besöker oss igen och du slipper ange vissa data varje gång du använder Intrums digitala tjänster. Cookies hjälper även Intrum att anpassa tjänsterna efter dina behov. Genom att cookien håller ordning på vad du tidigare visat intresse för så kan Intrum visa information och erbjudanden som förhoppningsvis passar just dina önskemål. Webbplatsen blir helt enkelt enklare att använda.

 

Samtycke till användning av Cookies

Du samtycker till Intrums användning av cookies i enlighet med denna Cookie Policy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies.

 

Förändring av Intrums Cookies

Vilka cookies Intrum använder och de ändringar Intrum gör framgår endast genom att Intrum uppdaterar tabellen nedan. Vi föreslår därför att du kontrollerar tabellen varje gång du besöker webbplatsen.

 

Kontakt

Frågor och kommentarer om Intrums Cookie Policy välkomnas och sänds till marknad@intrum.com.

 

Vilka Cookies Intrum använder

På Intrums digitala tjänster samlas information in och sparas med teknologi från olika mätverktyg. Informationen kan användas för att skapa profiler under en pseudonym. Cookies kan användas till detta. Vi använder oss också av tredjeparts cookies, de används oftast till att mäta trafik och avgöra vilken tjänst du senast besökte.

ASP.NET_SessionId

Domain: www.intrum.com
This cookie is set when the website is visited. The site is not accessible without this cookie. This cookie is deleted when you close your browser.

Google Analytics:

_utma (2 years); _utmb (30 min); _utmc (browser session); _utmz (6 months), _ga(2 years), _gat(10 minutes)

Domain: www.intrum.com
Google privacy information: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en and http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. These cookies are used to collect information about how visitors use our site. This way we are able to improve our website, products, services and marketing strategies. The data of Google Analytics may be linked by Google to data collected via its other services, such as Search, YouTube, Maps and DoubleClick

EPi:NumberOfVisits

Domain: www.intrum.com
This cookie is used to provide personalized content depending on your number of visits and the time of your latest visit.

acceptsCookies

This cookie is set when the website visitor clicks the button ' I accept cookies clicked. At the next visit to the website this popup will not be displayed. The cookie is deleted after one year.

Popup

Domain: www.intrum.com
This cookie is set when the visitor hides the ”contact us now”-popup and hides the popup on the next visit. The cookie is deleted after one year.

HideLoginHelp

Domain: www.intrum.com
This cookie is set when the visitor hides the login-tooltip in the site header and hides the tooltip on the next visit. The cookie is deleted after one year.

IWD_LANG

Domain: www.intrum.com
Saves the visitors language preference. The cookie is deleted after 4 years.

Alert-closed-[id]

Domain: www.intrum.com
This cookie is set when the visitor hides an alert message and hides the alert on the next visit. The id number is unique for each message. The cookie is deleted after one year.

NETSC

Domain: www.intrum.com
The cookie prepended with NETSC is used for persistency checking on the load balancers for the web servers. The cookie expires after 10 minutes.

Marketo

 The Munchkin cookie uses the key _mkto_trk, and has a value following this pattern:

id:561–HYG–937&token:_mch–marketo.com–1374552656411–90718

Munchkin cookies are specific to each second-level domain, i.e. example.com.  The default lifespan of the cookie is 730 days

Det kan finnas andra cookies än de som finns i listade ovan men vi uppdaterar listan med jämna mellanrum.

Kontakt
Intrum AB (publ)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stockholm, Sweden
Tel: + 46 (0)8 161 77 00
info@intrum.com

Text senast uppdaterad: 2018-05-18