Ökat fokus på att försöka förutspå kunders betalningsförmåga

När pandemin slog till oroade sig många inom banksektorn för att hushåll och företag inte skulle klara av att betala sina lån, men tillfälligt slopade amorteringskrav och andra åtgärder har gjort att de inte blivit så illa som befarat.

Många människor, framförallt de som redan hade god ekonomi när vi gick in i pandemin, har klarat sig bra och har i vissa fall fått ännu bättre betalningsförmåga än tidigare.

- Andra, framförallt de med tidigare betalningssvårigheter, lägre inkomster, osäkra arbetsförhållanden eller de som jobbar i en bransch som drabbats hårt av pandemin, har det betydligt hårdare ekonomiskt och där ser vi en ökad problematik med att klara sina betalningar. Det stora frågetecknet är hur den generella betalningsförmågan utvecklas när konsumtionsbeteendena återgår till det normala, säger Sten Alberts.

Det här ställer högre krav på företagens och bankernas kreditgivning för att de ska kunna behålla en sund risknivå, samtidigt som de regulatoriska kraven blir strängare och bankerna tvingas förbereda sig på att klara ett scenario med kraftigt ökade kreditförluster och nedskrivningar som följd.

- Vi ser ett ökat fokus från våra kunder att försöka förutspå sina kunders betalningsförmåga baserat på fler uppgifter än egen data och traditionella upplysningar.

Fler parametrar i beslutsunderlaget

För att hjälpa kreditgivare och bankkunder jobbar Intrum med att inkludera fler parametrar i beslutsunderlaget för att hantera den enskilde individens betalningsutmaning. Det kan till exempel innebära att ta hänsyn till en persons ekonomiska beteende mer i närtid, och att i ännu större utsträckning än vanligt sätta sig in i och förstå branschens underliggande behov och utmaningar.

- Vi har den största databasen med inkassoinformation i Norden, säger Sten Alberts och fortsätter:

- Med den som grund får vi en helhetsbild av kredittagarens – alltså vår kunds kund – engagemang, något som gör det möjligt för våra kunder att fördjupa sina kundrelationer, vidta rätt åtgärder i rätt tid utifrån den enskilda personens preferenser och betalningsförmåga. På så sätt kan vi hjälpa våra bank- och finanskunder till en lönsammare kreditportfölj samtidigt som vi säkerställer att människor som har betalningsproblem får det stöd de behöver för att klara en utsatt situation.